نماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیو - Afghanistan - English-speaking world catalog

نماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیو

  • 2021-12-31Collection date
  • 2022-02-15Updated
نماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیو
  • Website address:www.namasha.com
  • Server IP:77.238.123.22
  • Site description:ویدیوهای خود را به سادگی و رایگان در نماشا آپلود کرده و با دیگران به اشتراک بگذارید.

domain name:www.namasha.comValuation

about 5000~500000

domain name:www.namasha.comflow

258

domain name:www.namasha.comGood or bad

Prosperity and decline. Ups and downs Good luck brings bad luck

website:نماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیوWeights

5

website:نماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیوIP

77.238.123.22

website:نماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیوcontent

نماشا-سرویسرایگاناشتراکویدیو{"@context":"httpschema.org","@type":"Organization","name":"namasha","url":"","logo":"static.namasha.com/imes/namasha-logo.png","sameAs":["/namasha.tv","twitter.com/namashacom","t.me/namasha"]}{"@context":"httpschema.org","@type":"WebSite","name":"namasha","url":"","potentialAction":{"@type":"SearchAction","target":"/search?q={search_term_string}","query-input":"requiredname=search_term_string"}}{"@context":"httpschema.org","@type":"Website","name":"نماشا","url":""};ورود/ثبتنامبزرگتریندوناتجهانبامعروفترینآشپزهایتیکتاکچرادردکمروستونفقراتاینقدردرانسانهافراواناستتوبا،فاجعهایکهانسانهاراتامرزانقراضپیشبردخیلیبامُـسکّنحالمی‌کنید؟هوشمصنوعیدربازی‌هایویدئویی:سنجشهوشانساندربرابرAIمنتخب۳۲:۴۱داستانکاملدونکیشوتاثرمیگوئلسروانتس۰۱:۲۱رویاهابهحقیقتمیپیوندند!!♥️خاطرهزکافرانازصحبتکردنبامایکلجکسون!!^^۰۳:۵۵پرکاربردتریننام‌هایانسان‌هادرجهان۰۸:۱۴چجوریخارشبدنرادرمانکنیم؟۰۱:۲۹کمکبهافرادآسیبپذیردرحوادث۰۰:۵۹روزآتشنشان۰۱:۱۳شخصیتهایمحبوبکارتونیدرمورتالکمبت۲۸:۰۰پاییزدرشهریکوچک(بهترینشاخوبرگپاییزی)۰۱:۴۰آیاشکلاتتلخقندخونرابالامیبرد؟۰۱:۲۴پاستاباکوفتهقلقلی۲۰:۵۲ایدههایتازهبرایوسایلرزینی۱۵:۵۸ترفندهایکاربردیبرایتعمیراتخانهخبرمشاهدههمه۰۲:۱۹خبرخوش‌برایکوله‌برها/رفت‌وآمدمرزیآزادشد۰۱:۲۱فراررانندهدناازصحنهجرمپسازتصادفبایکعابر۰۰:۲۹تغییرکاربریسامانهیکپارچهفروشخودرو۰۰:۵۲واژگونیتانکرسوختدراتوبانکساییتبریز۰۱:۰۴عملیاتنوپوبرایدستگیریقاتلانمتواری۲پلیس۰۱:۰۵آتشگرفتنیکهواپیماهنگامفرودورزشمشاهدههمه۰۱:۰۹هرگزجلویاینداوروقتتلفنکنید!۰۳:۱۱هایلایتبازیسالرنیتانا0-4اینترمیلان۰۸:۱۳مهارتگابریلموسکاردو۰۹:۳۴چطوریتویچنددقیقهانعطاف‌پذیربشیم(حتیاگهبزرگسالی)!۰۱:۲۸وقتیفوتبالیکستارهجدیددارد:سگیدرمکزیکواردزمینشدودرخشید!۰۵:۳۰آخرینتمرینبارسلوناقبلازبازیباسویاویدیوهای360درجهمشاهدههمه۰۱:۱۲آتشبازی۳۶۰درجه-موجکرهای۰۱:۲۸تجربهیپروازباهلیکوپتر۰۲:۰۵هیولاهایاعماقدریا۰۱:۴۴ویدیو360درجهازمردآبیترسناک۰۴:۳۳تجربهیافتادندریکسیاهچالهیبزرگ۰۸:۱۱نبرددرآشپزی۳۶۰درجه-موجکرهایکارتونمشاهدههمه۴۷:۰۵انیمیشنپرنسسهایلگوییدیزنی:ماجراجوییدرقلعهبادوبلهفارسی/LEGODisneyPrincess:نماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیوTheCastleQuest۲۱:۲۳انیمیشنشهردرختیبزرگقسمت۳دوبلهفارسی۳۰:۲۲انیمیشنیکداستانمخوفوترسناکقسمت۵دوبلهفارسی۲۲:۱۰انیمیشنباباسفنجیکورالکمپقسمت۴دوبلهفارسی۱۲:۳۹انیمیشنکیزازیموتونسلآتشقسمت۳زیرنویسفارسیچسبیده۲۹:۱۵انیمیشنسریالیروحهایمبارزقسمتسومزیرنویسچسبیدهآموزشمشاهدههمه۰۷:۵۵الگوریتمگورخرگوگلچیست؟۰۲:۴۹طراحیسایتهایخلاقانه۱۱:۵۰آیابعدازجراحیتعویضمفصللگننیازبهفیزیوتراپیدارم۰۳:۵۱معلمدوبرابریکفرماندارحقوقمی‌گیرد!۲۲:۱۸آموزشتندخوانی(4):کشفوارزیابیسرعتمطالعهودرکمطلباولیهدرتندخوانی۲۳:۵۴سایتچیست،هدفازایجادسایتوتفاوتسایتووبلاگ–جلسه1/15علموفنآوریمشاهدههمه۰۷:۵۹20آزمایشبرترعلمی!۰۸:۴۵خفنترینگجتهاکهبایدبشناسید۰۱:۲۲معرفیمزدا۲هیبریدی۲۰۲۴فیسلیفت۰۱:۵۵پلتفرمسوشیالمدیا160;TOBTC۱۴:۰۴کارشناسیپورشهکاینالوچک۱۱:۵۱بازیHarryPotter-MicAwakenedبازیرنویسفارسیقسمت۱ورودبهجنگلممنوعهموسیقیمشاهدههمه۰۳:۴۸سارای-سیناجوانشیر-آپاردیسللرسارانی-saray۱:۳۷:۱۴موسیقیمتنسریالHouseofCardsاثریازجفبیل۰۶:۱۴نوایینوایی-بیژنبیژنیBijanBijani۰۳:۴۲تاجاصفهانی-ترکپریرو۰۴:۴۵دانلودآهنگابراهیمافشینمادرجان۰۴:۳۵موسیقیفیلمپادشاهیمهرومومشدهحیاتوحشمشاهدههمه۰۳:۲۴کشندهترینوخطرناکترینجانداراندنیا!!!۰۲:۰۴خروجشیرهاییکسیرکازقفسنمایشوفرارتماشاگران۱:۰۷:۲۲کاوشدردنیایزیرآب۰۹:۵۸این10حیوانخانگیعجیب،غافلگیرتونمیکنن۰۸:۴۸ساختخانهگربهبااستفادهازمقوا۰۸:۴۰7تاازعجیبترینپرندههایدنیاویژه۰۲:۵۹بیماریالتهابیروده-داروخانهآنلایننسخهاول-داروخانهاینترنتینسخهاول۰۶:۲۷جستجوبرایمادهیتاریکبهکمکساعتاتمی۰۶:۱۲زندگینامهشمستبریزی۰۴:۱۵دوچرخهایباچرخممتدشبیهبهتانک۰۷:۱۵چرابعضیازموادمثلشیشهشفافهستند۰۲:۲۹زیروتراستچیست؟؟؟۰۷:۰۳روابط:10نشانهکهیکفرددرونگراشمارادوستدارد۱۱:۴۲دیگهمشکلیباابعادخودرونداشتهباش۱۵:۳۸چطوریشاگرداولمحبوبمدرسهودانشگاهباشیم؟۲۰:۰۸چگونهیکمکعبالایدی۱۶215;۱۶215;۱۶درخانهباآردوینوبسازیم۰۱:۵۸اینپسرنوجوانبلندترینمودردنیارادارد۰۹:۲۱صحنههایخارقالعادهازتجربههایخفن۰۸:۰۰کلاژنچیست؟چهفوایدیبرایبدندارد؟۰۳:۵۸تماشاخونه،چهاردهمینمهمانبرنامهصمیمانه۱۶:۴۱مونتاژخودروهایپژوتوسطرباتها۰۸:۲۴تئوریکارتونتاموجری!۰۰:۵۹رضارویگریدرجشنتالاروحدتدرسال1366است.۰۴:۱۳ویدیوجالبازمقایسهصدایپروازپرندهها۰۰:۵۸تیزرانیمیشنکوتاهدیزنیباتمامشخصیتهابهمناسبتسالگرداستدیودیزنی۰۲:۴۹چرادندانهاپوسیدهمی‌شودوبهتریندرمانبرایخرابیدندانهاچیست؟۰۳:۲۳قلبیکجنگجو-چیگونگبهسبکلوهان-معبدشائولیناروپا-ساختهسوفیاجی.باس۰۱:۰۰خطراتآنفلوآنزادرزنانباردار۰۹:۴۰شاهکارمهندسیکهمیتواندکالیفرنیاراازبیآبینجاتدهد۰۷:۰۹5تااز‌گرانقیمتترینگنج‌هایکشفشدهدنیابارگذاریویدیوهایبیشترکلیهحقوقمحفوظاست۱۴۰۲نماشافرصت‌هایشغلیحریمخصوصیکاربرانقوانینومقرراتدرخواستکانالرسمیلوگوینماشاتبلیغاتگزارشتخلفتماسباماسرگرمیوطنزورزشیکارتونوانیمیشنعلموفنآوریخودروووسایلنقلیهآموزشموسیقیوهنراخباروسیاستحیواناتوطبیعتبازیحوادثمذهبیاشتراک‌گذاریLoading...افزودنبهلیستپخشLoading...کانالتاییدشدهبعدامی‌بینمافزودنبهلیستپخشاشتراک‌گذاریبعدامی‌بینمورودبهحسابکاربریثبتنامحالتتاریک-ورودبهحسابکاربریjwplayer("video-player").setup({//"ga":{},//"nextUpDisplay":"false",//"cast":{},"playbackRateControls":"true","timeSliderAbove":"true","width":"100%","aspectratio":"16:9","skin":{"active":"#E",//"inactive":"white","controlbar":{"iconsActive":"#f00","icons":"#fff"},"timeslider":{"progress":"#f00"},"menus":{"textActive":"#f00"}},"qualityLabels":{"1":"720p","2":"480p","3":"360p","4":"240p","5":"144p",},"playlist":[{"ime":"s23.namasha.com/imes/preview/22-640x360.jpg","sources":[{"file":"s23.namasha.com/dash/22/Manifest.mpd","type":"dash"},],}],"dash":"shaka","plugins":{"static.namasha.com/content/player8.11.10/time.js":{text:"03:50"}}});varisPlayed=false;jwplayer('video-player').on('play',function(){if(!isPlayed){isPlayedنماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیو=true;$.post('stats.namasha.com/visit?id=22');}});نماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیو//fixfullscreenjwplayer('video-player').on('fullscreen',function(){varisPlayerFullscreen=jwplayer('video-player').getFullscreen();if(isPlayerFullscreen){playerClasses=$('#video-player').attr('class');}else{setTimeout(function(){$('#video-player').removeClass('jw-fl-fullscreen');$('#video-player').attr('class',playerClasses);},100);}});(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*newDate();a=s.createElement(o),m=s.getElementsByTName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)})(window,document,'script','/analytics.js','ga');ga('create','UA-2-1','auto');ga('send','peview');

Site:نماشا - سرویس رایگان اشتراک ویدیوReport

If there is a violation of the site, please click ReportReport

Recommended information