صدای امریکا دری - Afghanistan - English-speaking world catalog

صدای امریکا دری

  • 2021-12-31Collection date
  • 2022-02-15Updated
صدای امریکا دری
  • Website address:www.darivoa.com
  • Server IP:104.92.255.126
  • Site description:تازه‌ترین خبرهای افغانستان، جهان، ایالات متحده، گزارش‌های ویژه و صدها مطلب معلوماتی و سرگرم کنندۀ دیگر را در اینجا دنبال کنید.

domain name:www.darivoa.comValuation

about 5000~500000

domain name:www.darivoa.comflow

350

domain name:www.darivoa.comGood or bad

Floating and sinking. The beginning of evil and the end of good fortune

website:صدای امریکا دریWeights

3

website:صدای امریکا دریIP

104.92.255.126

website:صدای امریکا دریcontent

//ageneral'js'detection,mustbeontoplevelin,duetoCSSperformancedocument.documentElement.className="js";varcacheBuster="278";varappBaseUrl="/";varimgEnhancerBreakpoints=[0,144,256,408,650,1023,1597];varisLoggingEnabled=false;varisPreviewPe=false;varisLivePreviewPe=false;if(!isPreviewPe){window.RFE=window.RFE||{};window.RFE.cacheEnabledByParam=window.location.href.indexOf('nocache=1')===-1;window.history.replaceState(null,'',window.location.href.replace(newRegExp('[\&\?]nocache=1'),''));}varpwaEnabled=false;varswCacheDisabled;صدایامریکادریif(top.location===self.location){//ifnotinsideofanIFramevarrenderGtm="true";if(renderGtm==="true"){(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='///gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-N8MP7P');}}varut_data={entity:"VOA",pangea_version:"8.32.0.0.278",langue:"Dari",langue_service:"VOAAfghanistan",short_langue_service:"AFDA",property_id:"447",platform:"web",platform_short:"W",runs_js:"Yes",pe_title:"صفحۀنخست",pe_type:"homepe",pe_name:"صفحۀنخست",content_type:"index",subcontent_type:"homepe",enviro_type:"prod",url:"",domain:"",pub_year:"2016",pub_month:"07",pub_day:"17",pub_hour:"00",pub_weekday:"Sunday",slug:"voa-dari-home-pe",section:"صفحۀنخست",english_section:"voa-dari-home-pe"};if(typeof(TealiumTFrom)==='function'&&typeof(TealiumTSearchKeyword)==='function'){varut_from=TealiumTFrom();varut_searchKeyword=TealiumTSearchKeyword();if(ut_searchKeyword!=null&&ut_searchKeyword!==''&&ut_data["search_keyword"]==null)ut_data["search_keyword"]=ut_searchKeyword;if(ut_from!=null&&ut_from!=='')ut_data["from"]=TealiumTFrom();}if(window.top!==window.self&&ut_data.pe_type==="snippet"){ut_data.pe_type='iframe';}if(window.top!==window.self&&window.self.location.hostname===window.top.location.hostname){ut_data.platform='self-embed';ut_data.platform_short='se';}(function(a,b,c,d){a="ts.darivoa.com/voa-pangea/prod/ut.js";b=document;c="script";d=b.createElement(c);d.src=a;d.type="text/ja"+c;d.async=true;a=b.getElementsByTName(c)[0];a.parentNode.insertBefore(d,a);})();لینکهایدسترسیبهمحتوایاصلیبرگردیدبهکاوشگراصلیبرگردیدبهجستجوبرگردیدLinkhasbeencopiedtoclipboardصفحهنخستافغانستانمنطقهامریکاجهانزنانودخترانصحتجوانانآزادیبیانسرمقالهمارادنبالکنیدزبانهاجستجوامریکاغږپښتوزندهزندهجستجوvarn2In=document.querySelector('.hdr-20__inner');varn2Sec=document.querySelector('.hdr-20__side--secondary')varsecStyle=window.getComputedStyle(n2Sec);if(n2In&&window.peYOffset-1){n2In.classList.add('hdr-20__inner--big')}قبلبعدBreakingNewsافغانستانمنطقهامریکاجهانآزادیبیاندیدبانحقوقبشر:کاهشکمک‌هایبشریبرایمنزوی‌کردنطالبانراهحلنیستحدودده‌هزارمهاجرافغاندرسهروزگذشتهازایرانوپاکستانبهکشورشانبرگشتهاندشورایپناهندگانناروی:دراوجبحرانجاریبریتانیابایدازافغان‌هاحمایتحیاتیکندصندوقبین‌المللیپولدرمورداعطایقرضهٔهفتمیلیارددالریبهپاکستانتوافقکردتلسکوپجیمزوبتصاویرشگفت‌انگیزدیگریازکایناترانمایانکردچینازراه‌اندازیتمریناتمشترکنظامیباروسیهخبردادصدایامریکادرماهوارهEmbedshareEmbedshareThecodehasbeencopiedtoyourclipboard.widthpxheightpxدرفیسبوکشریککنیددرتویترشریککنیدTheURLhasbeencopiedtoyourclipboardپخشمستقیمدرحالحاضردردسترسنیست0:000:00Liveافغانستانتاکیدبرتوقفاخراجمهاجرانافغانازپاکستان؛ملاله:ازآیندۀتاریکدختراننگرانمواکنشمجاهدبهگزارشمللمتحد؛39;تبلیغاتبهنفعهیچ‌جهتنیست39;امریکابایدنباجدیتبهادامهمبارزاتانتخاباتیخودتعهدکردامریکاسهفردوپنجنهاداسراییلیرابهدلیلخشونتبرغیرنظامیانفلسطینیتحریمکردجهانیکمحکمهٔپاکستانعمرانخانرادرپروندۀازدواجغیرقانونیتبریهکرداردویاسراییل:رهبرنظامیحماسرادرغزههدفقراردادهایمصحتسازمانجهانیصحت:کووید۱۹هنوزهمهرهفتهجان۱۷۰۰نفررامی‌گیرد160;مبتلایانجدیدپولیودرافغانستان؛آمارطالباندرتناقضباآمارمللمتحدقرارداردبرنامۀشنبهخبریآشنا:نگرانیدیدبانحقوقبشرازتداوموضعیتبشریدرافغانستانبرنامۀ۳۰دقیقه:موضوعافغانستاندرنشستهایسهروزۀکاریناتویکموضوعچندزوایهحایل:آزادیوحقوقمدنیزیرحاکمیتطالباندرافغانستانویژهبرنامۀتکنالوژیکاروانبوعلیسینا:مشکلاتصحیغیرقابلبرگشتبدنسازیووزنبرداریگفتگویویژه:تیاترافغانستاندرپنجاهشصتسالاخیرشاهدصدای امریکا درینمایشنامۀشکسپیرنبود-علمزندگیدرامریکا:فرصت‌هاوآزمون‌هایایجادومدیریترستوراندرامریکاعکس‌هاعکس‌هایانتخابیمطالبویژهورزشصعودانگلستانبهدورنهاییجامملت‌هایاروپاصعوداسپانیابهدورنهاییجامملت‌هایاروپااجتماع-اقتصادطالبان:صدهالاریحاملمیوهوسبزیجاتدرگذرگاه‌هایپاکستانتوقفدادهشدهاستبازداشتمردیکه۱۰۴مارزندهرادرپتلونخودقاچاقمی‌کردمخدراتموادمخدررابرایتسکیندرداستعمالمی‌کنیم-معتاددربدخشانگلآفتاب‌پرستجاگزینمناسببرایکوکناراست-دهقانافغانپولیومبتلایانجدیدپولیودرافغانستان؛آمارطالباندرتناقضباآمارمللمتحدقرارداردکمپاینواکسینپولیودر۲۳ولایتافغانستانآغازمی‌شودفیسبوکدریصدایامریکافیسبوکدریانستاگرامدریصدایامریکاinitInfographics({groups:[],params:[{"Name":"embed_code","Value":"\u0026lt;blockquoteclass=\"instram-media\"data-instgrm-permalink=\"/voadari/?utm_source=ig_embed\u0026amp;amp;utm_campaign=loading\"data-instgrm-version=\"14\"style=\"background:#FFF;border:0;border-radius:3px;box-shadow:001px0rgba(0,0,0,0.5),01px10px0rgba(0,0,0,0.15);margin:1px;max-width:540px;min-صدای امریکا دریwidth:326px;padding:0;width:99.375%;width:-webkit-calc(100%-2px);width:calc(100%-2px);\"\u0026gt;\u0026lt;divstyle=\"padding:16px;\"\u0026gt;\u0026lt;ahref=\"/voadari/?utm_source=ig_embed\u0026amp;amp;utm_campaign=loading\"style=\"background:#FFFFFF;line-height:0;padding:00;text-align:center;text-decoration:none;width:100%;\"target=\"_blank\"\u0026gt;\u0026lt;divstyle=\"display:flex;flex-direction:row;align-items:center;\"\u0026gt;\u0026lt;divstyle=\"background-color:#F4F4F4;border-radius:50%;flex-grow:0;height:40px;margin-right:14px;width:40px;\"\u0026gt;\u0026lt;/div\u0026gt;\u0026lt;divstyle=\"display:flex;flex-direction:column;flex-grow:1;justify-content:center;\"\u0026gt;\u0026lt;divstyle=\"background-color:#F4F4F4;border-radius:4px;flex-grow:0;height:14px;margin-bottom:6px;width:100px;\"\u0026gt;\u0026lt;/div\u0026gt;\u0026lt;divstyle=\"background-color:#F4F4F4;border-radius:4px;flex-grow:0;height:14px;width:60px;\"\u0026gt;\u0026lt;/div\u0026gt;\u0026lt;/div\u0026gt;\u0026lt;/div\u0026gt;\u0026lt;divstyle=\"padding:19%0;\"\u0026gt;\u0026lt;/div\u0026gt;\u0026lt;divstyle=\"display:block;height:50px;margin:0auto12px;width:50px;\"\u0026gt;\u0026lt;svgwidth=\"50px\"height=\"50px\"viewBox=\"006060\"version=\"1.1\"xmlns=\"/2000/svg\"xmlns:xlink=\"/1999/xlink\"\u0026gt;\u0026lt;gstroke=\"none\"stroke-width=\"1\"fill=\"none\"fill-rule=\"evenodd\"\u0026gt;\u0026lt;gtransform=\"translate(-511.,-20.)\"fill=\"#\"\u0026gt;\u0026lt;g\u0026gt;\u0026lt;pathd=\"M556.869,30.41C554.814,30.41553.148,32.076553.148,34.131C553.148,36.186554.814,37.852556.869,37.852C558.924,37.852560.59,36.186560.59,34.131C560.59,32.076558.924,30.41556.869,30.41M541,60.657C535.114,60.657530.342,55.887530.342,50C530.342,44.114535.114,39.342541,39.342C546.887,39.342551.658,44.114551.658,50C551.658,55.887546.887,60.657541,60.657M541,33.886C532.1,33.886524.886,41.1524.886,50C524.886,58.899532.1,66.113541,66.113C549.9,66.113557.115,58.899557.115,50C557.115,41.1549.9,33.886541,33.886M565.378,62.101C565.244,65.022564.756,66.606564.346,67.663C563.803,69.06563.154,70.057562.106,71.106C561.058,72.155560.06,72.803558.662,73.347C557.607,73.757556.021,74.244553.102,74.378C549.944,74.521548.997,74.552541,74.552C533.003,74.552532.056,74.521528.898,74.378C525.979,74.244524.393,73.757523.338,73.347C521.94,72.803520.942,72.155519.894,71.106C518.846,70.057518.197,69.06517.654,67.663C517.244,66.606516.755,65.022516.623,62.101C516.479,58.943516.448,57.996516.448,50C516.448,42.003516.479,41.056516.623,37.899C516.755,34.978517.244,33.391517.654,32.338C518.197,30.938518.846,29.942519.894,28.894C520.942,27.846521.94,27.196523.338,26.654C524.393,26.244525.979,25.756528.898,25.623C532.057,25.479533.004,25.448541,25.448C548.997,25.448549.943,25.479553.102,25.623C556.021,25.756557.607,26.244558.662,26.654C560.06,27.196561.058,27.846562.106,28.894C563.154,29.942563.803,30.938564.346,32.338C564.756,33.391565.244,34.978565.378,37.899C565.522,41.056565.552,42.003565.552,50C565.552,57.996565.522,58.943565.378,62.101M570.82,37.631C570.674,34.438570.167,32.258569.425,30.349C568.659,28.377567.633,26.702565.965,25.035C564.297,23.368562.623,22.342560.652,21.575C558.743,20.834556.562,20.326553.369,20.18C550.169,20.033549.148,20541,20C532.853,20531.831,20.033528.631,20.18C525.438,20.326523.257,20.834521.349,21.575C519.376,22.342517.703,23.368516.035,25.035C514.368,26.702513.342,28.377512.574,30.349C511.834,32.258511.326,34.438511.181,37.631C511.035,40.831511,41.851511,50C511,58.147511.035,59.17511.181,62.369C511.326,65.562511.834,67.743512.574,69.651C513.342,71.625514.368,73.296516.035,74.965C517.703,76.634519.376,77.658521.349,78.425C523.257,79.167525.438,79.673528.631,79.82C531.831,79.965532.853,80.001541,80.001C549.148,80.001550.169,79.965553.369,79.82C556.562,79.673558.743,79.167560.652,78.425C562.623,77.658564.297,76.634565.965,74.965C567.633,73.296568.659,71.625569.425,69.651C570.167,67.743570.674,65.562570.82,62.369C570.966,59.17571,58.147571,50C571,41.851570.966,40.831570.82,37.631\"\u0026gt;\u0026lt;/path\u0026gt;\u0026lt;/g\u0026gt;\u0026lt;/g\u0026gt;\u0026lt;/g\u0026gt;\u0026lt;/svg\u0026gt;\u0026lt;/div\u0026gt;\u0026lt;divstyle=\"padding-top:8px;\"\u0026gt;\u0026lt;divstyle=\"color:#3897f0;font-family:Arial,sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:550;line-height:18px;\"\u0026gt;ViewthisprofileonInstram\u0026lt;/div\u0026gt;\u0026lt;/div\u0026gt;\u0026lt;divstyle=\"padding:12.5%0;\"\u0026gt;\u0026lt;/div\u0026gt;\u0026lt;divstyle=\"display:flex;flex-direction:row;margin-bottom:14px;align-items:center;\"\u0026gt;\u0026lt;div\u0026gt;\u0026lt;divstyle=\"background-color:#F4F4F4;border-radius:50%;height:12.5px;width:12.5px;transform:translateX(0px)translateY(7px);\"\u0026gt;\u0026lt;/div\u0026gt;\u0026lt;divstyle=\"background-color:#F4F4F4;height:12.5px;transform:rotate(-45deg)translateX(3px)translateY(1px);width:12.5px;flex-grow:0;margin-right:14px;margin-left:2px;\"\u0026gt;\u0026lt;/div\u0026gt;\u0026lt;divstyle=\"background-color:#F4F4F4;border-radius:50%;height:12.5px;width:12.5px;transform:translateX(9px)translateY(-18px);\"\u0026gt;\u0026lt;/div\u0026gt;\u0026lt;/div\u0026gt;\u0026lt;divstyle=\"margin-left:8px;\"\u0026gt;\u0026lt;divstyle=\صدای امریکا دری"background-color:#F4F4F4;border-radius:50%;flex-grow:0;height:20px;width:20px;\"\u0026gt;\u0026lt;/div\u0026gt;\u0026lt;divstyle=\"width:0;height:0;border-top:2pxsolidtransparent;border-left:6pxsolid#f4f4f4;border-bottom:2pxsolidtransparent;transform:translateX(16px)translateY(-4px)rotate(30deg)\"\u0026gt;\u0026lt;/div\u0026gt;\u0026lt;/div\u0026gt;\u0026lt;divstyle=\"margin-left:auto;\"\u0026gt;\u0026lt;divstyle=\"width:0px;border-top:8pxsolid#F4F4F4;border-right:8pxsolidtransparent;transform:translateY(16px);\"\u0026gt;\u0026lt;/div\u0026gt;\u0026lt;divstyle=\"background-color:#F4F4F4;flex-grow:0;height:12px;width:16px;transform:translateY(-4px);\"\u0026gt;\u0026lt;/div\u0026gt;\u0026lt;divstyle=\"width:0;height:0;border-top:8pxsolid#F4F4F4;border-left:8pxsolidtransparent;transform:translateY(-4px)translateX(8px);\"\u0026gt;\u0026lt;/div\u0026gt;\u0026lt;/div\u0026gt;\u0026lt;/div\u0026gt;\u0026lt;divstyle=\"display:flex;flex-direction:column;flex-grow:1;justify-content:center;margin-bottom:24px;\"\u0026gt;\u0026lt;divstyle=\"background-color:#F4F4F4;border-radius:4px;flex-grow:0;height:14px;margin-bottom:6px;width:224px;\"\u0026gt;\u0026lt;/div\u0026gt;\u0026lt;divstyle=\"background-color:#F4F4F4;border-radius:4px;flex-grow:0;height:14px;width:144px;\"\u0026gt;\u0026lt;/div\u0026gt;\u0026lt;/div\u0026gt;\u0026lt;/a\u0026gt;\u0026lt;pstyle=\"color:#c9c8cd;font-family:Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:17px;margin-bottom:0;margin-top:8px;overflow:hidden;padding:8px07px;text-align:center;text-overflow:ellipsis;white-space:nowrap;\"\u0026gt;\u0026lt;ahref=\"/voadari/?utm_source=ig_embed\u0026amp;amp;utm_campaign=loading\"style=\"color:#c9c8cd;font-family:Arial,sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:normal;line-height:17px;\"target=\"_blank\"\u0026gt;VOADari\u0026lt;/a\u0026gt;(@\u0026lt;ahref=\"/voadari/?utm_source=ig_embed\u0026amp;amp;utm_campaign=loading\"style=\"color:#c9c8cd;font-family:Arial,sans-serif;font-size:14px;font-style:normal;font-weight:normal;line-height:17px;\"target=\"_blank\"\u0026gt;voadari\u0026lt;/a\u0026gt;)•Instramphotosandvideos\u0026lt;/p\u0026gt;\u0026lt;/div\u0026gt;\u0026lt;/blockquote\u0026gt;\u0026lt;scriptasyncsrc=\"///embed.js\"\u0026gt;\u0026lt;/script\u0026gt;","DefaultValue":"","HtmlEncode":true,"Type":"String"}],isMobile:true});(function(d){varparamLink=Infographics.Param["embed_code"],render=function(){vardecodeAndParseHtml=function(html){vartxt=document.createElement("textarea");txt.innerHTML=html;varframe=document.createElement('iframe');frame.style.display='none';document.body.appendChild(frame);frame.contentDocument.open();frame.contentDocument.write(txt.value);frame.contentDocument.close();varel=frame.contentDocument.body.firstChild;document.body.removeChild(frame);returnel;};window.FB=undefined;varoThisInstramSnippet=d.querySelector(".instramSnippetDiv:not(.instramSnippetRendered)");oThisInstramSnippet.append(decodeAndParseHtml(paramLink));varscriptEle=d.createElement("script");scriptEle.src="\/\/\/embed.js";scriptEle.setAttribute('async','');oThisInstramSnippet.appendChild(scriptEle);oThisInstramSnippet.className=oThisInstramSnippet.className+"instramSnippetRendered";varrendered=d.querySelector(".instramSnippetRendered");rendered.style="display:flex;justify-content:center;"};render();})(document);پرخواننده‌ترین‌ها۱تلسکوپجیمزوبتصاویرشگفت‌انگیزدیگریازکایناترانمایانکرد۲چهره‌هایمعروفافغانحملهبرعضوجنبشتحفظپشتون‌هاراتقبیحکردند160;۳صدراعظماسپانیابهسرانناتو:باغزهواوکراینبایدیکسانبرخوردشود۴موجوداتیپیشازعصردایناسورهادرزمینوجودداشتهاند-دانشمندان۵اردوغان:احتمالرویاروییمستقیمبینروسیهوناتونگرانکنندهاستBacktotopمارادنبالکنیدمعلوماتتماسبامادربارۀماماده۵۰۸محرمیتشماسرمقالهدیگرزبان‌هاامریکاغږپښتوډیوهراډیوVOAEnglishوائسآفامریکہ//operamini-disableicofontif(nigator.userent.match(/OperaMini/i)){document.getElementsByTName("body")[0].className+="can-not-ff";}//mobilebrowserstestif(typeofRFE!=='undefined'&&RFE.isMobile){if(RFE.isMobile.any()){document.getElementsByTName("body")[0].className+="is-mobile";}else{document.getElementsByTName("body")[0].className+="is-not-mobile";}}XSSMMDLGvarbar_data={"apiId":"6238","apiType":"2","isEmbedded":"0","culture":"prs-AF","cookieName":"cmsLoggedIn","cookieDomain":""};

Site:صدای امریکا دریReport

If there is a violation of the site, please click ReportReport

Recommended information