صفحه اصلی | وزارت امور داخله - Afghanistan - English-speaking world catalog

صفحه اصلی | وزارت امور داخله

  • 2021-12-31Collection date
  • 2022-02-15Updated
صفحه اصلی | وزارت امور داخله
  • Website address:www.moi.gov.af
  • Server IP:103.132.98.224
  • Site description:

domain name:www.moi.gov.afValuation

about 5000~500000

domain name:www.moi.gov.afflow

482

domain name:www.moi.gov.afGood or bad

Bad business. Inevitably poor fierce

website:صفحه اصلی | وزارت امور داخلهWeights

4

website:صفحه اصلی | وزارت امور داخلهIP

103.132.98.224

website:صفحه اصلی | وزارت امور داخلهcontent

صفحهاصلی|وزارتامورداخلهSkiptomaincontentTogglenigationinfo@moi.gov.af+۹۳(۰)۲۰۲۲۰۱۷۵۸وزارتامورداخله YoutubeLinkedInFacebookTwitterSearchSearchEnglishپښتو Mainnigationدربارهمادیدگاهووظایفریاستعمومیدفترمقاموزارتمعاونیتاولمعینیتارشدامورامنیتیمعینیتاموراداریمعینیتپالیسیواستراتیژیمعینیتامورتامیناتمعینیتمبارزهعلیهموادمخدرمعینیتمحافظتعامهوتصدیامنیتیخدماتماریاستخدماتعامهفورمهویزهپاسپورتریاستمنابعبشریمرکزاطلاعاتی۱۱۹پولیسمردمیجوازرانندگیجوازحملاسلحهجوازوسایطزرهیپایگاهاطلاعاتاخباراعلامیههاسخنرانیهارادیوپولیس۹۶.۵افامهفتهنامهپولیسگالریرسانهمقالههاگزارشهااسنادپولیسملیافغانستانپولیسامنعامهپولیسمبارزهباموادمخدرپولیسقطعاتخاصپولیسخدماتصحیهپولیسمردمیپولیساناثیهپولیسامنیپولیسرسیدهگیبهحوادثواطفائیهپولیسمبارزهباجرایمپولیسترافیکپولیسامنیتداخلیپولیسانترپول(پولیسبینالمللی)پولیسسرحدیفرصتهافرصتهایداوطلبیکاریابیتماسباماتماسباریاستمطبوعاتوروابطعامهقوماندانیهایامنیهولایاتشمارههایتماسآمرینحوزههایامنیتیمنارشهدایپولیسملی پیاموزیر ۱ماه4هفتهپیشکوششکنیدبرایملتمسلمانومجاهدافغانستانباکمالصداقتوتعهدخدماتارایهکنیدتاباشدرضایتمردموخداوندمتعالرابهدستبیاورید. خدماصفحه اصلی | وزارت امور داخلهتکهبیشتراستفادهمیشودهمهخدمات اخذجوازراننده‌گی فورمویزهبرایفورمویزهاینجاکلیکنماید.clickhere عدممسوولیت پاسپورت برایمعلوماتبیشتراینجاکلیکنمایید.شمارههایتماس:00/84/16 تازهتریناخباصفحه اصلی | وزارت امور داخلهربیشتر دوشنبه۱۴۰۳/۲/۳۱-۱۲:۰ درولایتسرپل؛۲۱تندرپیوندبهسرقتبازداشتشدند۲۱دزدحرفهایدرمرکزوولسوالیهایولایتسرپلازسویپولیسمبارزهباجرایمجناییقوماندانیامنیهاینولایتدرجریانماهگذشتهبازداشتشدهوپسازتحقیقاتابتداییتسلیمارگانهایعدلیو...بیشتر دوشنبه۱۴۰۳/۲/۳۱-۱۲:۰ در۵ولایت؛مزارعکوکنارتخریبو۲۰تنازمعتادینجمعآوریگردیدندپولیسمبارزهباموادمخدرطیچندیناقدامجداگانه۲۸جریبزمینرادرولایتتخارو۴جریبزمینرادرولایتنورستانازوجودبتههایکوکنارپاکسازینمودهویکتنرادرپیوندبهفروشمواد...بیشتر دوشنبه۱۴۰۳/۲/۳۱-۱۲:۰ از۹ولایت؛۲۳تنبازداشت،مقداریمهماتکشفوضبطگردیدمنسوبینپولیس،۲۳تنرادرپیوندبهسرقت،اقدامبهقتل،قمار، حملسلاحغیرقانونیوسویاستفاده،در۲۴ساعتگذشتهازهفتولایتکشوربازداشتنمودند.ازاینمیان؛پنجسارقهمراهبایکتن...بیشتر آخریناطلاعیههاآخریناطلاعیهها پنجشنبه۱۴۰۳/۲/۶-۱۱:۵۲ اطلاعیه بهاطلاععمومهموطنانمارسانیدهمیشود،آنعدهاشخاصیکهدرجریانادارهقبلی،وسایطشانبخاطرحوادثترافیکیویاانجاماعمالغیرقانونیدیگرمتوقفبیشتر شنبه۱۴۰۳/۱/۴-۱۱:۲۲ اعلامیهوزارتامورداخلهدرپیوندبهرویدادامنیتیدرولایتکندهارساعت۸:۳۰هشتوسیدقیقهصبحامروزیکفردمهاجمخودرادرمقابلکابلبانکدرساحهحوزهاولامنیتیشهرکندهارمنفجرمیدهدکهبهاثراینرویدادباتاسبیشتر دوشنبه۱۴۰۳/۱۲/۲۸-۱۰:۴۴ پیامتسلیتوزارتامورداخلهپیرامونحادثهترافیکیدرشاهراههرات-کندهارباتاسفکهبهاثرحادثهترافیکیصبحامروزدرشاهراههرات-کندهارتعدادیازهموطنانشهیدوتعدادیزخمیشدهاند.بیشتر نشراتچاپیبیشتر بستهایخالیبستهایدیگر چهارشنبه۱۴۰۲/۱۰/۶-۹:۱۳ اعلانکاریابیریاستعمومیروابطعامهبرایآمریتهایرادیوپولیسومطبوعاتوزارتامورداخلهبهدوتنازکارمنداندربخشایدیتنیازدارد یادداشتها:بیشتر چهارشنبه۱۴۰۲/۹/۱۵-۹:۴۰ اعلان(4)پُستقراردادی(NTA)ریاستمحترمعمومیپیژنتونوزارتامورداخلهریاستمنابعبشریوزارتامورداخلهصفحه اصلی | وزارت امور داخلهبهنمایندگیازریاستمحترمعمومیپیژنتوناینادارهبهتعداد(4)پُستکارکنقراردادی(NTA)آنریاسترابامشخصاتوجزئیاتزیربهاعلانمی‌گذاردتاواجبیشتر چهارشنبه۱۴۰۲/۷/۲۶-۱۲:۴۳ کارمندثبتمعلوماتاعلان(40)پُستقراردادی(NTA)ثبتمعلوماتریاستعمومیپاسپورتوزارتامورداخلها.ا.ابیشتر عکسهاوویدیوهاعکسهاوویدیوها پایانسمینارآموزشیکارمندانریاستعمومیتفتیشوزارتامورداخلهپنجشنبه۱۴۰۳/۲/۲۷-۱۱:۴۰ اشتراکپیژندوالوسخنگویوزارتامورداخلهدرمراسمفاتحهخوانیعبدالحامدکارمندریاستپیژنتونپنجشنبه۱۴۰۳/۲/۱۳-۱۰:۱۹ بهرهبرداریپروژهوصلبرققوماندانیبیزمرکزیپولیسدرمیدانوردکپنجشنبه۱۴۰۳/۲/۶-۱۱:۵ مستندمرکزتربیویآغوشپنجشنبه۱۴۰۳/۲/۶-۱۱:۵ پرواندرروزهایگلارغوان!ترکیبرنگهایارغوانبرزیباییهایطبیعیپروانافزودهاستشنبه۱۴۰۳/۲/۱-۱۱:۳۱ نیروهایپولیسشبوروزدرخدمتهموطنانشانقرارداشتهودرایامعیدنیزاجرایوظیفهمی‌کنندشنبه۱۴۰۳/۲/۱-۱۱:۳۱ قطعهامنیتیگذمهسیارباتجهیزاتنظامیوموترسایکل-حوزهنزدههمامنیتیکابلشنبه۱۴۰۳/۲/۱-۱۱:۳۰ هدایاتوپيشنهاداتسرپرستوزارتامورداخلهبهمناسبتفرارسیدنعیدسعیدفطرشنبه۱۴۰۳/۲/۱-۱۱:۳۰ برنامه‌یتوزیعافطاریازسویقطعه‌یملی(۹۹۹)قطعاتخاصپولیس،برایمسافرینشاهراهعمومیکابلجلالآبادشنبه۱۴۰۳/۲/۱-۱۱:۳۰ برنامهافطاریدرولایتپنجشیر،عملکردمسوولیندرولایتپنجشیردرخورستایشاستپنجشنبه۱۴۰۳/۱/۱۶-۱۰:۲۷ جریانکنفرانسخبریمفتیعبدالمتینقانعسخنگویوزارتامورداخلهپنجشنبه۱۴۰۳/۱/۱۶-۱۰:۲۷ مراسمبزرگداشتازقرآنالکریمواهلبیتدرکابلپنجشنبه۱۴۰۳/۱/۱۶-۱۰:۲۷ صفحاتاجتماعی(function(d,s,id){varjs,fjs=d.getElementsByTName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.0';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script','facebook-jssdk'));سایتهایمرتبطسیستممدیریتمعلوماتموادمخدرفلیکرماوزارتدفاعملیدربارهماویبسایتقبلیمادربارهوزیرریاستهاقوماندانیهایامنیهولایاتپایگاهاطلاعاتاخباراعلامیههانشراتتماسباریاستخدماتپاسپورتتذکرهجواررانندگیفورمهویزهوزارتامورداخلهYoutubeLinkedInFacebookTwitterآدرس:سرکهشتادمترهمیدانهواییمقابلشهرکآریاشمارهتماس:۹۳۰۲۰۲۲۰۱۷۵۸+ایمیل:info@moi.gov.af©2020 |MOI.AllRightsReservedEnglishپښتو

Site:صفحه اصلی | وزارت امور داخلهReport

If there is a violation of the site, please click ReportReport

Recommended information