طرفداری | رسانه مستقل و بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی ورزشی - Afghanistan - English-speaking world catalog

طرفداری | رسانه مستقل و بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی ورزشی

  • 2022-01-01Collection date
  • 2022-02-15Updated
طرفداری | رسانه مستقل و بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی ورزشی
  • Website address:www.tarafdari.com
  • Server IP:62.60.132.141
  • Site description:پایگاه اخبار ورزش ایران و جهان، به همراه جدول، نتایج زنده، برنامه بازی ها، ویدیو ورزشی، مسابقه پیش بینی فوتبال، تریبون آزاد خوانندگان، فوتبال ایران و اروپا

domain name:www.tarafdari.comValuation

about 5000~500000

domain name:www.tarafdari.comflow

378

domain name:www.tarafdari.comGood or bad

Waves overlap. often in poverty fierce

website:طرفداری | رسانه مستقل و بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی ورزشیWeights

3

website:طرفداری | رسانه مستقل و بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی ورزشیIP

62.60.132.141

website:طرفداری | رسانه مستقل و بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی ورزشیcontent

طرفداری|رسانهمستقلوبزرگ‌ترینشبکهاجتماعیورزشیvardataLayer=[];if(!!Drupal.settings.cuid){dataLayer.push({"cuid":Drupal.settings.cuid});}(function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start':newDate().getTime(),event:'gtm.js'});varf=d.getElementsByTName(s)[0],j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src='/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f);})(window,document,'script','dataLayer','GTM-PWPJDBF');consthead=document.getElementsByTName("head")[0];constscript=document.createElement("script");script.type="text/jascript";script.async=true;script.src="s1.mediaad.org/serve/tarafdari.com/loader.js";head.appendChild(script);(function(){varnow=newDate();varversion=now.getFullYear().toString()+"0"+now.getMonth()+"0"+now.getDate()+"0"+now.getHours();varhead=document.getElementsByTName("head")[0];varlink=document.createElement("link");link.rel="stylesheet";link.href="van.najva.com/static/cdn/css/local-messing.css"+"?v="+version;head.appendChild(link);varscript=document.createElement("script");script.type="text/jascript";script.async=true;script.src="van.najva.com/static/js/scripts/new-website-website--608ac5fc-4507-4309-8735-03e4de666fa7.js"+"?v="+version;head.appendChild(script);})()if(Store!==void(0)&&localStore.getItem('night')==='on'){document.body.className+=''+'night';}if(Store!==void(0)&&localStore.getItem('full')==='on'){document.body.className+=''+'full';}Jumptonigation//showthesabision50%ofthetime//varnumber=Math.round(Math.random());.sticky-ad{position:relative;}.sticky-adimg{position:absolute;bottom:0;}.sticky-container{position:fixed;bottom:0;left:50%;transform:translateX(-50%);width:468px;max-width:100%;}.sticky-close{background-color:red;z-index:9999;position:fixed;font-size:21px;border-radius:100%;width:27px;height:21px;text-align:center;color:#fff;padding-bottom:5px;font-family:Tahoma;cursor:pointer;}//showthesabision50%ofthetime//if(number===1){//////}else{varelem=document.createElement('div');elem.setAttribute('id','mediaad-xy4Er');document.body.appendChild(elem);//}حالتشبتمامصفحهطرفداریتیویامکاناتکاربریارسالمطلبسایرورزشهامدیریتمطالبمطالبکاربراندربارهماتماسبامانقلوانتقالاتداخلینقلوانتقالاتخارجیجستجوفهرستویدیوورزشیدرآمدزاییعضویت/ورودراهنمایتاکتیکیاسپانیا-انگلیسدرفینالیورو2024؛تنوعدرحمله،انعطافدردفاعیامالوویلیامزغیرقابلمهار؛سه‌شیرهایغیرقابل‌پیش‌بینیلحظهبهلحظهبانقلوانتقالاتتابستانیلیگبرتر؛رامینرضاییانجدیدترینیاغی؟مهدیترابیودانیالاسماعیلیفربمب‌هایتابستانیپیشبازیآرژانتین-کلمبیا؛حماسی‌ترینفینالممکندرمیامیتکرارقهرمانییاجشنسهرنگ؟ساوتگیت:شانسهرگز،فقطبهرویاباوردارم؛قهرمانیدرخاکآلمانزیباخواهدبودشگفتی‌سازیمهمان‌هایناخواندهدرتاریخیوروقسمتبیست‌وسوم؛مرور30اتفاقبرترتاریخیوروفوری؛تراکتورقیدعلیرضابیرانوندرازد!/اختصاصیطرفداریپیشبازیاسپانیا-انگلیس؛سکانسآخریکماموریتنیمهتمامبازگشتانگلیسبهلبهپرتگاه،اسپانیابهدنبالجرقهزدنیکنسلطلاییموافقتباشگاهپرسپولیسباجداییعبدالکریمحسن/اختصاصیطرفداریمهدیطارمی:پیوستنبهاینتر،بهترینلحظهزندگیمنهست/زیرنویسفارسیدربستردقیقه‌ها،بغضیشکستوآبشد!تصاویربه‌یادماندنیدرپایانکارزاریورو2024راهنمایتاکتیکیاسپانیا-انگلیسدر...لحظهبهلحظهبانقلوانتقالاتتابستانی...پیشبازیآرژانتین-کلمبیا؛حماسی‌ترین...ساوتگیت:شانسهرگز،فقطبهرویاباور...شگفتی‌سازیمهمان‌هایناخواندهدرتاریخ...فوری؛تراکتورقیدعلیرضابیرانوندرازد...پیشبازیاسپانیا-انگلیس؛سکانسآخریک...موافقتباشگاهپرسپولیسباجدایی...مهدیطارمی:پیوستنبهاینتر،بهترین...دربستردقیقه‌ها،بغضیشکستوآبشد!آخریناخبارپربحثپربازدیدهمهاخبارخارجیاخبارایرانویدیوگیمیورو2024راهنمایتاکتیکیاسپانیا-انگلیسدرفینالیورو2024؛تنوعدرحمله،انعطافدردفاعکومودرآستانهجذب۴بازیکنسرشناسوباتجربهپایثابتفینال‌هاییوروکهبودوچهکرد؟گیمرهاازکدامورزشالکترونیکبیشترپولدرمیآورند؟چهرهخستهودرماندهبازیکنانناپولیدرتمریناتزیرنظرکونته/عکسلیونلاسکالونی:تصاویردرگیریبازیاروگوئهوکلمبیامثل50سالقبلبود!دوستارهWWEدربازگشتبهژاپنخوشدرخشیدندپایانیورو2024؛تیممنتخبدورهقبلاکنونکجاهستند؟پیروزیانورالقاضیدرنبردحقوقیباماینتس؛باشگاهآلمانیمحکومشدهریکین:دستاوردهایشخصی‌امراباجامیورو2024معاوضهمی‌کنمحمایتپادشاهبریتانیاازسه‌شیرها؛چارلزسومدرکنارادریسالبا/عکسمایکلاولیسهوسهبازیکندیگر؛تغییرنسلفرانسهدرراهاستبازگشترومنرینزبهWWEنزدیکاستآغازتمریناتپیش‌فصلاینترباحضورمهدیطارمی/فیلمفینالیورو2024؛آخرینبازیملیخسوسناواسکوکوریا:بازیکنانچلسیازبازیبرایانزومارسکاهیجانزده‌اندامیرحسینصادقی:رضاییانبهپختگیلازمنرسیدهاست؛پیراهناستقلالقداستداردتمامیگل‌هایلائوتارومارتینز،آقایگلفصل24-2023رقابت‌هایسریآ/فیلمبازگشتماشاریپوفبهتمریناتاستقلال؛شماره۱۰جدیدآبی‌هااستارتزد!+عکسلحظهبهلحظهبانقلوانتقالاتتابستانیلیگبرتر؛رامینرضاییانجدیدترینیاغی؟مطالببیشترلیستکاملاولیندستورجدیهانسیفلیک؛دندان‌هایبازیکنانبارسلونابایدچکشود!لحظهبهلحظهبانقلوانتقالاتتابستانیلیگبرتر؛رامینرضاییانجدیدترینیاغی؟هریکین:دستاوردهایشخصی‌امراباجامیورو2024معاوضهمی‌کنمپستاینستاگرامیسپهرحیدری؛ساعتدوازدهشببههایپربری،میوه‌هایخوبرابردند+عکسپیشبازیآرژانتین-کلمبیا؛حماسی‌ترینفینالممکندرمیامیراهنمایتاکتیکیاسپانیا-انگلیسدرفینالیورو2024؛تنوعدرحمله،انعطافدردفاعتاییدخبرنگارقطری:عبدالکریمبهقطربرمی‌گردد+عکسمایکلاولیسهوسهبازیکندیگر؛تغییرنسلفرانسهدرراهاستپاداشخیره‌کنندهساوتگیتبرایقهرمانیانگلیس؛10برابربیشترازدلافوئنته!پیشرفتبزرگ؛ورزشگاهجدیداورتوندرآستانهرونمایی/عکسانتقالجردبرنتویتبهمنچستریونایتدمنتفیمی‌شود؟فینالیورو2024؛آخرینبازیملیخسوسناواسساوتگیت:شانسهرگز،فقطبهرویاباوردارم؛قهرمانیدرخاکآلمانزیباخواهدبودمحمددانشگرخطاببهمهدیطارمی؛خوشحالمبهتیمیرفتیکهعاشقشهستم+عکسبوکسورنوجوانملایریدرحینمسابقهدرگذشتکوکوریا:بازیکنانچلسیازبازیبرایانزومارسکاهیجانزده‌انداولینحضورمهدیطارمیدرتمریناتاینتر+عکسمبلغسرسام‌آورتعمیروتجهیزاستادیومآزادیاکانترسمیاینترخطاببهطارمی؛روزاولچطوربودمهدی؟+عکساکانترسمیاینترخطاببهطارمی؛روزاولچطوربودمهدی؟+عکس6ساعتاخیرلحظهبهلحظهبانقلوانتقالاتتابستانیلیگبرتر؛رامینرضاییانجدیدترینیاغی؟اولیندستورجدیهانسیفلیک؛دندان‌هایبازیکنانبارسلونابایدچکشود!پستاینستاگرامیسپهرحیدری؛ساعتدوازدهشببههایپربری،میوه‌هایخوبرابردند+عکسپیشرفتبزرگ؛ورزشگاهجدیداورتوندرآستانهرونمایی/عکسپاداشخیره‌کنندهساوتگیتبرایقهرمانیانگلیس؛10برابربیشترازدلافوئنته!راهنمایتاکتیکیاسپانیا-انگلیسدرفینالیورو2024؛تنوعدرحمله،انعطافدردفاعآرامشذهنیمهاجممنچسترسیتی؛مدیتیشنارلینگهالنددروسطرودخانه/عکسپیشبازیآرژانتین-کلمبیا؛حماسی‌ترینفینالممکندرمیامیواکنشسیدمحمدموسویدرخصوصپیوستنطارمیبهاینتر+عکساکانترسمیاینترخطاببهطارمی؛روزاولچطوربودمهدی؟+عکسمبلغسرسام‌آورتعمیروتجهیزاستادیومآزادیواکنشجوادنکونامبهپیوستنمهدیطارمیبهاینتراولینحضورمهدیطارمیدرتمریناتاینتر+عکسبوکسورنوجوانملایریدرحینمسابقهدرگذشتانتقالجردبرنتویتبهمنچستریونایتدمنتفیمی‌شود؟امیرحسینصادقی:رضاییانبهپختگیلازمنرسیدهاست؛پیراهناستقلالقداستداردتاییدخبرنگارقطری:عبدالکریمبهقطربرمی‌گردد+عکسرسمی؛مهردادمحمدیقراردادشرابااستقلالتمدیدکردمحمددانشگرخطاببهمهدیطارمی؛خوشحالمبهتیمیرفتیکهعاشقشهستم+عکسمحمددانشگرخطاببهمهدیطارمی؛خوشحالمبهتیمیرفتیکهعاشقشهستم+عکس6ساعتاخیراخبارخارجیهمهروییکیازبرچسب‌هایبالاکلیککنید.ویدئوایندسته‌بندیزیرمجموعهندارد.اسپانیالالیگارئالمادریدبارسلونااتلتیکومادریدسویاانگلستانلیگبرترانگلیسمنچستریونایتدچلسیآرسناللیورپولتاتنهاممنچسترسیتیایتالیاسریآیوونتوسمیلاناینترآاسرمناپولیلاتزیوآلمانبوندسلیگابایرنمونیخدورتموندلایپزیشبایرلورکوزنوولفسبورگمونشنگلادباخفرانسهلوشامپیونهپاریسنژرمنموناکونقلوانتقالاتخارجیایندسته‌بندیزیرمجموعهندارد.پیشبازیوگزارشایندسته‌بندیزیرمجموعهندارد.سایرایندسته‌بندیزیرمجموعهندارد.راهنمایتاکتیکیاسپانیا-انگلیسدرفینالیورو2024؛تنوعدرحمله،انعطافدردفاعکومودرآستانهجذب۴بازیکنسرشناسوباتجربهپایثابتفینال‌هاییوروکهبودوچهکرد؟گیمرهاازکدامورزشالکترونیکبیشترپولدرمیآورند؟چهرهخستهودرماندهبازیکنانناپولیدرتمریناتزیرنظرکونته/عکسلیونلاسکالونی:تصاویردرگیریبازیاروگوئهوکلمبیامثل50سالقبلبود!دوستارهWWEدربازگشتبهژاپنخوشدرخشیدندپایانیورو2024؛تیممنتخبدورهقبلاکنونکجاهستند؟پیروزیانورالقاضیدرنبردحقوقیباماینتس؛باشگاهآلمانیمحکومشدهریکین:دستاوردهایشخصی‌امراباجامیورو2024معاوضهمی‌کنمحمایتپادشاهبریتانیاازسه‌شیرها؛چارلزسومدرکنارادریسالبا/عکسمایکلاولیسهوسهبازیکندیگر؛تغییرنسلفرانسهدرراهاستبازگشترومنرینزبهWWEنزدیکاستآغازتمریناتپیش‌فصلاینترباحضورمهدیطارمی/فیلمفینالیورو2024؛آخرینبازیملیخسوسناواسکوکوریا:بازیکنانچلسیازبازیبرایانزومارسکاهیجانزده‌اندتمامیگل‌هایلائوتارومارتینز،آقایگلفصل24-2023رقابت‌هایسریآ/فیلمجشنتولد17سالگیلامینیامالدراردویتیمملیاسپانیا/فیلماولینحضورمهدیطارمیدرتمریناتاینتر+عکسارلینگهالندوانجاممدیتیشندرتعطیلاتتابستانی/فیلممطالببیشترلیستکاملاخبارایرانهمهروییکیازبرچسب‌هایبالاکلیککنید.نقلوانتقالاتداخلیایندسته‌بندیزیرمجموعهندارد.ویدئویداخلیایندسته‌بندیزیرمجموعهندارد.لیگخلیجفارسپرسپولیساستقلالتراکتورسپاهانفولادخوزستانپیکانملواناستقلالخوزستانلیگآزادگانماشینسازیپدیدهسپیدرودفوتبالملیایندسته‌بندیزیرمجموعهندارد.سایرورزش‌هاایندسته‌بندیزیرمجموعهندارد.پیشبازیوگزارشایندسته‌بندیزیرمجموعهندارد.اختصاصیداخلیایندسته‌بندیزیرمجموعهندارد.امیرحسینصادقی:رضاییانبهپختگیلازمنرسیدهاست؛پیراهناستقلالقداستداردبازگشتماشاریپوفبهتمریناتاستقلال؛شماره۱۰جدیدآبی‌هااستارتزد!+عکسلحظهبهلحظهبانقلوانتقالاتتابستانیلیگبرتر؛رامینرضاییانجدیدترینیاغی؟اکانترسمیاینترخطاببهطارمی؛روزاولچطوربودمهدی؟+عکسعاشقانههایکنعانیزادگانوپرسپولیس؛شعریبهرنگسرخ!محمددانشگرخطاببهمهدیطارمی؛خوشحالمبهتیمیرفتیکهعاشقشهستم+عکسپیراهنمهدیترابیبهمهدیعبدیرسید؛شماره9جدیدپرسپولیساتفاقیهیجان‌انگیزوجدیددرالمپیک۲۰۲۴باهمکاریسامسونگ؛درپاریسمدالچهارمنیزداریم!تاییدخبرنگارقطری:عبدالکریمبهقطربرمی‌گردد+عکسواکنشسیدمحمدموسویدرخصوصپیوستنطارمیبهاینتر+عکسویدیویباشگاهاستقلالبهمناسبتتمدیدقراردادبامهردادمحمدیحامدلکدرمسرفسنجانماندنیشدپستاینستاگرامیسپهرحیدری؛ساعتدوازدهشببههایپربری،میوه‌هایخوبرابردند+عکسواکنشجوادنکونامبهپیوستنمهدیطارمیبهاینتررسمی؛مهردادمحمدیقراردادشرابااستقلالتمدیدکردپیغامسعیددقیقیپسازتوافقباملوان؛منبهعنوانفرزندقزوینبهاینجاآمده‌امبیشاز60امتیازاختلاف؛آسمان‌خراش‌هایجوانایران،یمنراتوپ‌بارانکردندگاریدودرجلسهمعارفهبابازیکنانپرسپولیس؛درکنارهماتفاقاتبزرگیرارقمبزنیممبلغسرسام‌آورتعمیروتجهیزاستادیومآزادینحوهتقسیمدرآمدتبلیغاتمحیطیسازمانلیگاعلامشدمطالببیشترلیستکاملاخباراختصاصیطرفداریپایثابتفینال‌هاییوروکهبودوچهکرد؟دوستارهWWEدربازگشتبهژاپنخوشدرخشیدندحمایتپادشاهبریتانیاازسه‌شیرها؛چارلزسومدرکنارادریسالبا/عکسبازگشترومنرینزبهWWEنزدیکاستلحظهبهلحظهبانقلوانتقالاتتابستانیلیگبرتر؛رامینرضاییانجدیدترینیاغی؟اکانترسمیاینترخطاببهطارمی؛روزاولچطوربودمهدی؟+عکسدندان‌پزشکیکهرهبرماجراجوییوایکینگ‌هاشدپروژهاونایامریومونچی؛کلاسباشگاه‌داریاستونویلادرفوتبالانگلیسپیراهنمهدیترابیبهمهدیعبدیرسید؛شماره9جدیدپرسپولیستاییدخبرنگارقطری:عبدالکریمبهقطربرمی‌گردد+عکسواکنشسیدمحمدموسویدرخصوصپیوستنطارمیبهاینتر+عکسآرامشذهنیمهاجممنچسترسیتی؛مدیتیشنارلینگهالنددروسطرودخانه/عکسپستاینستاگرامیسپهرحیدری؛ساعتدوازدهشببههایپربری،میوه‌هایخوبرابردند+عکسشگفتی‌سازیمهمان‌هایناخواندهدرتاریخیوروفوری؛تراکتورقیدعلیرضابیرانوندرازد!/اختصاصیطرفداریپیشبازیاسپانیا-انگلیس؛سکانسآخریکماموریتنیمهتمامغیررسمی؛آمادواونانابهاستونویلاپیوستموافقتباشگاهپرسپولیسباجداییعبدالکریمحسن/اختصاصیطرفداریمحرومیتلژیونرفوتبالایرانپیشازآغازرقابت‌هایلیگاعلاماسامینفراتدعوتشدهبهاردویتیمملینوجوانان؛تهرانی‌هابیشترینملی‌پوشرادارندآیاریکفلیروAEWبهبن‌بسترسیدند؟/اخبارWWEداریوشقربانیقهرمانمسابقاتجهانیموتورسواریاندونزیشدخداحافظیسعیددقیقیازهوادارانشمسآذروروداولینVARبهایرانتا10روزآیندهگزارشفرایدینایتاسمکدان12جولای؛بلادلاینهمچنانقربانیمی‌گیرند/اخبارWWEمهدیطارمی:پیوستنبهاینتر،بهترینلحظهزندگیمنهست/زیرنویسفارسیتجمعهوادارانپرسپولیسمقابلساختمانباشگاه؛رامینوعلیپوررامی‌خواهیمبه‌بهانهانتقالبهتراکتور؛مرورعملکردبازیکنیکهمعتقدبودپرسپولیسبهاونیازیندارد!حسینخبیریازخیبرخرمآبادرفتنیشدکاهشوزنچشمگیرنیکلاسزوله؛مدافعدورتموندبهخودشآمد!/عکسمطالببیشترلیستکاملمنهایفوتبالهمهروییکیازبرچسب‌هایبالاکلیککنید.بسکتبالبسکتبالداخلیبسکتبالجهانیموتوراسپورتموتوجیپیفرمولیکوالیبالوالیبالایرانوالیبالجهانیبانوانایندسته‌بندیزیرمجموعهندارد.تنیسایندسته‌بندیزیرمجموعهندارد.کشتیایندسته‌بندیزیرمجموعهندارد.سلامتوتندرستیبدنسازیتناسباندامتغذیهسالمرژیمغذاییزندگیسالمسلامتجنسیزیباییبوکسایندسته‌بندیزیرمجموعهندارد.دوستارهWWEدربازگشتبهژاپنخوشدرخشیدندبازگشترومنرینزبهWWEنزدیکاستنواکجوکوویچ:امیدوارمگرتساوتگیتجامرابهخانهبیاورداتفاقیهیجان‌انگیزوجدیددرالمپیک۲۰۲۴باهمکاریسامسونگ؛درپاریسمدالچهارمنیزداریم!واکنشسیدمحمدموسویدرخصوصپیوستنطارمیبهاینتر+عکسبیشاز60امتیازاختلاف؛آسمان‌خراش‌هایجوانایران،یمنراتوپ‌بارانکردندپیکربوکسورجوانانملایریبهخاکسپردهشدبوکسورنوجوانملایریدرحینمسابقهدرگذشتآیاریکفلیروAEWبهبن‌بسترسیدند؟/اخبارWWEداریوشقربانیقهرمانمسابقاتجهانیموتورسواریاندونزیشدگزارشفرایدینایتاسمکدان12جولای؛بلادلاینهمچنانقربانیمی‌گیرند/اخبارWWEاستقلالوپرسپولیسبهلیگدوومیدانیمی‌آیند؟تنیسویمبلدون|صحنهراآمادهکنید؛جوکوویچوآلکاراسبازهمدرفینالبهیک‌دیگررسیدند!بسکتبالNBA|فداکاریبزرگجیلنبرانسنبراینیویورکنیکسکیومرثهاشمی:ازهر40ورزشکارالمپیکیانتظارمدالنطرفداری | رسانه مستقل و بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی ورزشیداریم؛حداکثرتوانتانرابهکاربگیریدومردمراخوشحالکنیدروزآخرهفتهششملیگملیچوگاندرحضوروزیرورزشبرگزارشدجوانترینالمپینتاریخایرانمقابلدوربینطرفداری:می‌خواهمپادشاهورزشایرانوجهانشوم!حسنرنگرز:چهاربرابرشدنپاداشعقلانیبود؛یکیازارکانقهرمانانورزش،مادرانهستندنزدیکبه30امتیازاختلاف؛برتریقاطعبسکتبالیست‌هاینوجوانانایرانمقابلعراقتنیسویمبلدون|حضورلوکامودریچدرلندنبرایتماشایدیدارمدودف-آلکاراس+عکسمطالببیشترلیستکاملستوننویسندگاندرشبکه‌هایاجتماعیویترینیادداشت‌هاراهنمایتاکتیکیاسپانیا-انگلیسدرفینالیورو2024؛تنوعدرحمله،انعطافدردفاعدربستردقیقه‌ها،بغضیشکستوآبشد!معجزهتعویضیانگلیس،لاله‌هاراپرپرکرد؛یورو2024بهروایتامیرحسینصدرباتولدپسرک،روزهایخوبدوبارهبازگشته‌اندنقلوانتقالاتبهروایتاتلتیک؛رضایتاسلوتازمیراثکلوپ،ماجراجوییآرسنالدرایتالیامرگآرمان‌گرایی؛چرافوتبالملیخسته‌کننده‌ترازهمیشهشدهاست؟فرانسهدرابهام؛خروس‌هاچهزمانیدریوروآفتابیمی‌شوند؟/ایستگاهتاکتیکچگونهکودکیکهازفوتبالمتنفربود،شمارهیکفرانسهشد؟درآرزوینبردیواقعی؛فوتبالمی‌خواهیم،نهپنالتی!یورو2024چگونهبهترمیماعتبارترکیهووینچنزومونتلاکمککرد؟فرانسهیورو2024،آینه‌ایازدیدیهدشانفوتبالیستنبردتماشاییغول‌ها؛اسپانیاوشکستنطلسمیبهبلندایتاریخموضوعیکهروبرتومارتینزمتوجهنشد؛نیمکت‌نشینکردنرونالدوآخردنیانیستآشناییبابارتفربروخن،جوان‌تریندروازه‌بانیورو2024؛ترکیبیازسنتومدرنیتهبهترینسیوهایتاریخفوتبال؛ازمهارقرنبنکسمقابلپلهتابوفون،کاسیاسواشمایکلکسیکهریسکنمی‌کند،ازرودخانهردنمی‌شودکیلیانامباپه،اصلی‌تریندلیلخداحافظینکردنرونالدوازفوتبال؟گگنپرسینگدرخدمتبازاریابیردبول؛آیارالفرانگنیکفوتبالاتریشرابی‌هویتکرده؟برگیدیگرازتفاوتبیش‌تراززمینتاآسمانِماوآن‌ها؛لیگعربستاندریکچهارمیورو۷نمایندهدارد!/عکسرژهنارنجی؛لاله‌هایهلندیشکوفاشده‌اندمطالببیشترلیستکاملعاشقانههایکنعانیزادگانوپرسپولیس؛شعریبهرنگسرخ!محمددانشگرخطاببهمهدیطارمی؛خوشحالمبهتیمیرفتیکهعاشقشهستم+عکستاییدخبرنگارقطری:عبدالکریمبهقطربرمی‌گردد+عکسحامدلکدرمسرفسنجانماندنیشدپستاینستاگرامیسپهرحیدری؛ساعتدوازدهشببههایپربری،میوه‌هایخوبرابردند+عکسواکنشجوادنکونامبهپیوستنمهدیطارمیبهاینترپیغامسعیددقیقیپسازتوافقباملوان؛منبهعنوانفرزندقزوینبهاینجاآمده‌امامیدحامدیفردرکناررپرنسلچهار!+عکسحمایتابوالفصلجلالیازکاپیتاناستقلال+عکسصالححردانیبهنوعیجدایی‌اشازاستقلالراتاییدکرد؛تلاشیبرایماندنمندیدم!تبریکمحمدحسینمیثاقیبهمهدیطارمیبه‌زبانایتالیایی؛ذهنیتبرنده!+عکسکاهشوزنچشمگیرنیکلاسزوله؛مدافعدورتموندبهخودشآمد!/عکساستایلعجیبوغریبداویدآلابابامانتووروسری!/عکسحملهتندسپهرحیدریبهمدیریتباشگاهپرسپولیس؛"اینخطتاچندنفرجادارهپرز"+عکسپستاینستاگرامیفرشادفرجیبعدازتمدیدقراردادباپرسپولیس+عکساستوریهمسرفرشادفرجی؛فرشادتاپایجانبرایتمیشمی‌جنگدواکنشزیبایاینستاگرامپلهبهرکوردتاریخیلامینیامال/عکسعیسیآلکثیرپسازتمدیدقراردادباپرسپولیس؛بابتاینشادمانیخداراشکرمی‌کنم/عکستونیکروس،ورژنبازطرفداری | رسانه مستقل و بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی ورزشینشسته؛سروبستنیلیوانیدرآکادمی/عکسعلیرضاعلیزاده:گلگهرباانتقالمبهتراکتورمخالفتکرد؛یاشاسینآذربایجانمطالببیشترلیستکاملطرفداریپلاسمعرفیمدعیانیورو2024؛کرواسی،جنگجویانبالکاندرآخرینراندمعرفیمدعیانیورو2024؛بلژیک،شیاطینبی‌تکیه‌گاهمعرفیمدعیانیورو2024|هلند؛فصلتماشایلاله‌هافرارسیدمعرفیمدعیانیورو2024؛اسپانیا،پیش‌به‌سویچهارمی!معرفیمدعیانیورو2024|فرانسه؛شکوهبهرنگآبیمعرفیمدعیانیورو2024؛ایتالیاومبارزهبرایتاجوتختمعرفیمدعیانیورو2024؛پرتغال،رونالدوتسلیمنمی‌شودمعرفیمدعیانیورو2024؛انگلیس،وقتشهجامبهخونهبیاد!معرفیمدعیانیورو2024؛آلمان،غولخفته‌برمی‌خیزد!نیمکت‌هایداغفوتبالاروپا؛کدامتیم‌هاسرمربی‌شانراعوضمی‌کنند؟/آنتایمتاپ10طرفداری|اماسانیابیبیسی،کدامبهترینمثلثتاریخفوتبالاست؟لیگبرترفوتبالزنانباجشنوارهگلقهرمانتمامشداگرهمهبازیکنانیکتیمبمیرند،چهبلاییسرآنتیممیآید؟اینورتدفولبکچهنقشیاستوچهمزایاییبهتیممی‌دهد؟چگونهجوکرباروزیسهلیترنوشابهخوردنبهترینبازیکنجهانشد؟اززیدانتافلیک؛کمکمربیدرفوتبالچهنقشیدارد؟چراامباپهبهیکبازیکنمنفورتبدیلشدهاست؟|فوکوسطرفداریبرترینستارههایتاریخبارسلونا؛منتخبیاز10استعدادونابغه|تاپ10فرشتهمرگکیستوچرالقبکوبیبرایانتمامبایسیاهاست؟آشناییبالوبلاک؛این‌طوریدروازه‌اتروبستهنگهدار!وفادارترینبازیکنانتاریخفوتبال؛یکپیراهنتاابد!|تاپ10بهترینمربیانتاریخفوتبال؛نام‌هاییکهتصورشرانمی‌کنید!|تاپ10افسانهلبرانجیمز؛سیاهیلشکرنیایدبهکار،یکیمردجنگیبهازصدهزارسهکنج؛نیم‌فضادرفوتبالچیستوچهکاربردهاییدارد؟چرااوسمارویرازمانیحییگلمحمدی،تأثیریبهاندازهامروزنداشت؟/آنتایمرازبزرگیکهکریستیانومخفینگهداشته،مادرپسررونالدو،کیست؟!|فوکوسطرفداریوحیدکاظمیدرگفتگوباطرفداری:باافتخاردریکروستااطرافساریمعلمیمی‌کنم؛نادردستنشانگفتدیگراینآقابراینساجیداورینکند!بدترینبازیکنNBAواقعاچه‌قدرخوباست؟وحیدکاظمیمقابلدوربینطرفداری:بانتیجه2-0دروازهبانپرسپولیسنبایددربازیتاخیرمی‌انداخت؛بااینهمهدوربین،کارداورسخت‌ترشدهاست!سهکنج؛سیستم2-5-3چگونهکارمی‌کند؟مطالببیشترلیستکاملگیمپربحثپربازدیدگیمرهاازکدامورزشالکترونیکبیشترپولدرمیآورند؟بازیTheFirstDescendantبهموفقیتگسترده‌ایدستیافتجدولفروشماهانهژاپن؛Luigi039;sMansion2پرفروش‌ترینبازیماهبازیرایگانجدیداپیکگیمزراازدستندهیدرسمی؛عربستانسعودیمیزباناولیندوره‌یالمپیکبازی‌هایEsportsشایعهجدیدEASportsFC25؛ستارهرویجلدبازیچهکسیاست؟ازClaudeتاNiko؛محبوب‌ترینقهرمانانبازیGTAرابشناسیدبازیGTAVپرفروش‌ترینبازیفروشگاهPlayStationدرماهگذشتهمیلادیبودبازیNBA2K25به‌صورترسمیمعرفیشد؛پوسترها،تاریخعرضهوقیمتجدولپرفروشترینبازیهایهفتهبریتانیا؛EASportsFC24همچناندرصدرفروشتاریخDLCجدیدMortalKombat1اعلامشد؛اضافهشطرفداری | رسانه مستقل و بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی ورزشیدندوشخصیتجدیدتریلرجدیدمسابقهFCPro24WorldChampionshipمنتشرشدجدولفروشنرم‌افزاردرآمریکا؛GhostofTsushimaوPS5درصدرEAFC25؛پیش‌بینی10بازیکنبابالاترینریتینگپاداش‌هایجدیدماهانهXboxGamePassUltimateGranTurismo7؛آپدیتبزرگیدردستانتشاراستخالقMortalKombatازعلاقهبهساختاسپین‌آفباتمرکزرویScorpionوSub-Zeroمی‌گویدبازی‌هایرایگانفروشگاهاپیکگیمزراازدستندهیداخبارجدیدازEASportsFC25؛زمانعرضه،قیمتوجزئیاتبازیRedDeadRedemption2دوبارهدرلیستپرفروش‌هایاستیم؛ شاهکارراکاستار،هنوزمی‌درخشد!مطالببیشترلیستکاملاخبارجدیدازEASportsFC25؛زمانعرضه،قیمتوجزئیاتبازیEAFC25؛پیش‌بینی10بازیکنبابالاترینریتینگبازیNBA2K25به‌صورترسمیمعرفیشد؛پوسترها،تاریخعرضهوقیمتازClaudeتاNiko؛محبوب‌ترینقهرمانانبازیGTAرابشناسیدخالقMortalKombatازعلاقهبهساختاسپین‌آفباتمرکزرویScorpionوSub-Zeroمی‌گویدشایعهجدیدEASportsFC25؛ستارهرویجلدبازیچهکسیاست؟جدولفروشنرم‌افزاردرآمریکا؛GhostofTsushimaوPS5درصدرتاریخDLCجدیدMortalKombat1اعلامشد؛اضافهشدندوشخصیتجدیدبازیGTAVپرفروش‌ترینبازیفروشگاهPlayStationدرماهگذشتهمیلادیبودرسمی؛عربستانسعودیمیزباناولیندوره‌یالمپیکبازی‌هایEsportsGranTurismo7؛آپدیتبزرگیدردستانتشاراستجدولفروشماهانهژاپن؛Luigi039;sMansion2پرفروش‌ترینبازیماهگیمرهاازکدامورزشالکترونیکبیشترپولدرمیآورند؟بازیرایگانجدیداپیکگیمزراازدستندهیدبازی‌هایرایگانفروشگاهاپیکگیمزراازدستندهیدپاداش‌هایجدیدماهانهXboxGamePassUltimateتریلرجدیدمسابقهFCPro24WorldChampionshipمنتشرشدبازیTheFirstDescendantبهموفقیتگسترده‌ایدستیافتبازیTheFirstDescendantبهموفقیتگسترده‌ایدستیافت24ساعتاخیرEAFC25؛پیش‌بینی10بازیکنبابالاترینریتینگاخبارجدیدازEASportsFC25؛زمانعرضه،قیمتوجزئیاتبازیتاریخDLCجدیدMortalKombat1اعلامشد؛اضافهشدندوشخصیتجدیدخالقMortalKombatازعلاقهبهساختاسپین‌آفباتمرکزرویScorpionوSub-Zeroمی‌گویدرسمی؛عربستانسعودیمیزباناولیندوره‌یالمپیکبازی‌هایEsportsازClaudeتاNiko؛محبوب‌ترینقهرمانانبازیGTAرابشناسیدبازیGTAVپرفروش‌ترینبازیفروشگاهPlayStationدرماهگذشتهمیلادیبودشایعهجدیدEASportsFC25؛ستارهرویجلدبازیچهکسیاست؟بازیNBA2K25به‌صورترسمیمعرفیشد؛پوسترها،تاریخعرضهوقیمتبازی‌هایرایگانفروشگاهاپیکگیمزراازدستندهیدبازیرایگانجدیداپیکگیمزراازدستندهیدGranTurismo7؛آپدیتبزرگیدردستانتشاراستجدولپرفروشترینبازیهایهفتهبریتانیا؛EASportsFC24همچناندرصدرفروشجدولفروشنرم‌افزاردرآمریکا؛GhostofTsushimaوPS5درصدرتریلرجدیدمسابقهFCPro24WorldChampionshipمنتشرشدجدولفروشماهانهژاپن؛Luigi039;sMansion2پرفروش‌ترینبازیماهپاداش‌هایجدیدماهانهXboxGamePassUltimateبازیTheFirstDescendantبهموفقیتگسترده‌ایدستیافتبازیTheFirstDescendantبهموفقیتگسترده‌ایدستیافتویدیوآغازتمریناتپیش‌فصلاینترباحضورمهدیطارمی/فیلمتمامیگل‌هایلائوتارومارتینز،آقایگلفصل24-2023رقابت‌هایسریآ/فیلمآغازتمریناتپیش‌فصلاینترباحضورمهدیطارمی/فیلمتمامیگل‌هایلائوتارومارتینز،آقایگلفصل24-2023رقابت‌هایسریآ/فیلمجشنتولد17سالگیلامینیامالدراردویتیمملیاسپانیا/فیلمارلینگهالندوانجاممدیتیشندرتعطیلاتتابستانی/فیلمگل‌ها،پاسگل‌هاومهارت‌هایرودریگودیپلدررقابت‌هایلالیگا/فیلمحضورجیدونسانچودرتمریناتتیماصلیمنچستریونایتد/فیلمویدیویباشگاهاستقلالبهمناسبتتمدیدقراردادبامهردادمحمدیمرکزویدیوارسالویدیوآخرینمطالبکاربرانصفحهاختصاصیکاربرانهمهبازدیدبحثموزیکویدیوعکسمطلبسوالفایلویترینمطالبمنتخبکاربرانطرفداریدانلودآهنگهمهاونروزاازمرتضیپاشایی(هوشمصنوعی)چندسالبودشرعلیدنبهوباندآبگوشتوسگوسوتههاشازسرپرسپولیسبهدوربودوپرسپولیسداشتتویهساحلتقریباآرامشی(بههرحالیهارازلیمثلایرجعربویهسادهلوحیمثلرسولپناههمبودند)بهراهشادامهمیدادتااینکهبیکارننشستندوخرویشروروکردند!بالاخرهاولینخریدپرسپولیسنهاییشد:ایوبالعملودمدافعراستمراکشیباامضاءقراردادییکسالهبهپرسپولیسپیوستپیامجوادنکونامبرایمهدیطارمیپسازانتقالبهاینترکارنامهنهاییرباتچتناشناسبهترینآهنگهایسیاوشقمیشیازنظرتون؟ساوتگیتالمانرابهاتشمیکشد🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧رفتمچندتابازیپلیاستیشنوسگاقدیمیبازیکردمیادخاطراتخوببچگیافتادمحالمبدشد.حسمیکنمخوشبختیتوهمونبچگیبودکهقدرشوندونستموفکردمبزرگشمریدنبرامترکیبمنتخببد‌ترینبازیکنانیورو2024تیممنتخبپدیده‌هایغیرمنتظرهیورو۲۰۲۴ازنگاهمارکاتغییرچهره«چوچانگزنچینیارسطو»سریالپایتختبعداز۱۱سالتیممنتخبپدیده‌هایغیرمنتظرهیورو۲۰۲۴ازنگاهمارکا«شِرِک۵»دردستساختاستتغییرچهرهسوسانوهمسرجومونگپساز17سال!تغییرچهره«آمنهوتپسوم»یوسفپیامبرپساز۱۶سال!تغییرچهره«مریولوراوکری»۵۰سالبعدازسریالخانهکوچک!ترکیباحتمالیاسپانیادرفینالیورو2024آهنگعلمدارازعلیرضاطلیسچیدانلودآهنگمحسنچاوشیبهنامتکیهیکوچیکبارگذاریمطالببیشترارسالمطلبمحتوایویژهویترینآیتمهایاختصاصیدانلودقسمتدوممستندزندگی‌نامهمایکلاوونازشبکهSKY؛ترکلیورپول،رئالمادریدوپشیمانی[همراهبازیرنویسفارسی]کتاب«سیویکصفر»؛همراهیباناشناخته‌هایدنیایفوتبال:فلسطینوافغانستان(1)دانلودقسمتاولمستندزندگی‌نامهمایکلاوونازشبکهSKY؛ازکودکیطرفداراورتونتاماشینگل‌زنیلیورپول[همراهبازیرنویسفارسی]دانلود؛توضیحقانونمالیاتیدیویدبکام؛چگونهسیاست‌هایمالیاتیجدیدایتالیاباعثشکوفاشدنباشگاه‌هایسریآخواهدشد[همراهبازیرنویسفارسی]کتابخاطراتفیلیپلام(1)؛تفاوتظریف؛چگونهمی‌تواندرفوتبالمدرنبازیکنبزرگیشد؛پذیرفتندرلحظهمناسبتاریخچهتیمملیفوتبالایران(1):شکل‌گیریتیمملیتاریخ‌سازانفوتبال؛اندروواتسون:اولینفوتبالیستسیاه‌پوستتاریخفوتبالکهدرعرصهملیبازیکردنیمهدوم،کتابرویکین(6)؛چهارروزگرسنگیدرمیلانوبازهمانمصدومیت‌هایهمیشگینیمهدوم،کتابرویکین(5)؛شرایطمنچستریونایتددردورانقدرتگرفتنچلسیقدرتروحیوروانیکهبعدازسرالکسفرگوسن،درمنچستریونایتدگمشد(قسمتدوم)نیمهدوم،کتابرویکین(3)؛ماجراهایرختکناولدترافوردقدرتروحیوروانیکهبعدازسرالکسفرگوسن،درمنچستریونایتدگمشد(قسمتاول)نیمهدوم،کتابرویکین(2)؛علاقهبهکریستیانورونالدووفننیستلرویدرسایهاختلافباپاتریکویراسالصفر؛تولدیکستاره؛فصل1996/97،رونالدونازاریو؛بی‌وفایبرزیلیدربارسلونازوجهایافسانهایدنیایفوتبال(۵)؛مارکوفانباستنورودگولیت؛جادویهلندیسفریبهتاریخفوتبالاروپا؛قسمتدهم:ایتالیا(1)؛ملغمهایازقهرمانی،داوریهایمشکوک،تبانیوالبتهپیروزیبهحکمسکهفابیوگروسو؛بهدرخشندگیخورشید،بهآرامییکدشتسفریبهتاریخفوتبالاروپا؛قسمتپنجم:پرتغال؛برزیلاروپا،سدفرانسویونسلیکهبهجامنرسیدپلیبهگذشتهازقابدوربین؛گلولههاییبرایپذیرایی(1)دورانریوالدودربارسلونا؛شکنندهدرعینحالفوقالعادهمطالببیشترلیستکاملگیشهلیستکاملعزمساوتگیت:دیگرسال‌هایدردناکبدونجامنمی‌خواهیمکیوسک؛شنبه13ژوئیه2024پیشنهادپرسپولیسبهصالححردانی!گیشهمطبوعاتداخلی|2۳تیر1403توئیت‌هاسرویسویدیو۰۳/۰۴/۱۷۰۹:۳۰رفعمشکلکندیاجرایویدیوهایسایتمسابقاتطرفداری۰۳/۰۴/۰۳۱۲:۴۵آرشهمدانیقهرمانهفتمیندورهمسابقاتFC24طرفداریشدعلیامیری‌فر۰۳/۰۴/۰۳۱۱:۳۷معرفیکاربرانبرترطرفداریدرخرداد1403علیامیری‌فر۰۳/۰۳/۳۰۰۸:۱۶دونفرازکاربرهایسایت،طییکیدوروزاخیربهعددکلی20میلیونبازدیدرسیدن.واقعاًعدددرخشانیهوبایدبهشونآفرینگفت.رسانهطرفداری۰۳/۰۳/۲۴۱۲:۳۰دورجدیدمسابقهFC24برایکاربرانطرفداریلیستکاملاخبارویدیوورزشییوروطرفداری|رسانهمستقلوبزرگ‌ترینشبکهاجتماعیورزشیطرفداریاولینرسانهمستقلوشبکهاجتماعیورزشیفارسیزباناست.مستقلبهمعنیبرخوردحرفه‌ایواخلاقیبرایمطلعکردنکاربرازاصلخبروجداکردنتحلیلازآناست.دراینراستاطرفداریوابستهبهنهادینیستوسعیمی‌کندبرایحفظایناستقلالازطریقفروشاشتراکوتبلیغاتصرفاتجاریهزینه‌هایخودراتامینکند.برچسب‌هایاخیر:استقلالپرسپولیستراکتورسازیبارسلونارئالمادریدیوونتوسچلسیبایرنمونیخکریستیانورونالدولیونلمسینیمارپاریسنژرمنتلگرامطرفداریاینستاگرامطرفداریویدیوورزشیتبلیغاتدربارهماهمکارانفرصت‌هایشغلیشرایطاستفادهتماسباماآرشیوحقنشر©2012-2023طرفداری{"@context":"schema.org","@type":"WebSite","url":"/","potentialAction":{"@type":"SearchAction","target":"/apps/search#gsc.q={keyword}","query-input":"requiredname=keyword"}}{"@context":"httpschema.org","@type":"Organization","name":"Tarafdari","telephone":"+98-","email":"info(at)tarafdari.com","url":"/","logo":"/sites/all/modules/firebase/imes/logo.png","sameAs":["/tarafdari","twitter.com/tarafdari_com","/tarafdaricom"],"contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","telephone":"+98-","contactType":"customerservice"},{"@type":"ContactPoint","telephone":"+98-","contactType":"technicalsupport"}],"address":{"@type":"PostalAddress","addressCountry":"IR","addressLocality":"Tehran","addressRegion":"Tehran","postalCode":"14","streetAddress":"No.4NaderAlley,ValiAsrStreet,Tehran,TehranProvince,Iran"},"founder":{"givenName":"Armin","familyName":"Jannatkhah","gender":"Male"},"department":[{"@context":"httpschema.org","@type":"Organization","name":"Technical","founder":{"givenName":"MohammadAli","familyName":"Akbari","gender":"Male"}}]}.heading_notif{padding:0!important;margin:9px!important;font-size:19px;}.custom-alert-overlay{position:fixed;top:0;left:0;width:100%;height:100%;background:rgba(0,0,0,0.4);display:none;align-items:center;justify-content:center;z-index:9999;}.custom-alert{background:#ffffff;padding:20px;border-radius:8px;max-width:420px;width:100%;text-align:center;box-shadow:04px8pxrgba(0,0,0,0.1);}.custom-alert-icon{margin-bottom:15px;}.custom-alert-content{display:flex;flex-direction:column;align-items:center;}.custom-alert-text{color:#333;font-size:15px;font-weight:700;line-height:1.15em;margin:0!important;margin-bottom:16px!important;}.custom-alert-buttons{display:flex;gap:10px;}.custom-alert-button{min-width:60px;padding:10px20px;font-size:15px;border:none;color:#fff;border-radius:4px;cursor:pointer;}.later-button{background:#d3d3d3;}.yes-button{background:#ff8300;}.custom-alert-overlay.show{display:flex;}مشاهدهباکیفیتبیپیامبندبابازیمرحومعلیانصاریاندههافیلموسریالدرسینماهمراهمشاهدهبعداletalertShown=false;document.addEventListener('DOMContentLoaded',function(){if(hasInteracted('firooze_banner_yes')){hideNotificationContainer();}else{window.addEventListener('scroll',showScrollAlert);}});functionshowScrollAlert(){constscrollPercenteToShow=30;constscrollHeight=document.documentElement.scrollHeight;constclientHeight=window.innerHeight;constscrollTop=document.documentElement.scrollTop;constscrollPercente=(scrollTop/(scrollHeight-clientHeight))*100;if(scrollPercente>=scrollPercenteToShow&&!alertShown&&!hasInteracted('firooze_banner')){document.getElementById('customAlertOverlay').classList.add('show');alertShown=true;}}functionrequestNotificationPermission(){localStore.setItem('firooze_banner_yes','true');hideNotificationContainer();}functionhandleLater(){localStore.setItem('firooze_banner',Date.now());hideNotificationContainer();}functionhideNotificationContainer(){document.getElementById('customAlertOverlay').classList.remove('show');alertShown=true;}functionhasInteracted(storeKey){if(storeKey==='firooze_banner'){constinteractionTimestamp=localStore.getItem(storeKey);if(interactionTimestamp){returnDate.now()-parseInt(interactionTimestamp)

Site:طرفداری | رسانه مستقل و بزرگ‌ترین شبکه اجتماعی ورزشیReport

If there is a violation of the site, please click ReportReport

Recommended information