خبرگزاری دید - Afghanistan - English-speaking world catalog

خبرگزاری دید

  • 2021-12-31Collection date
  • 2022-02-15Updated
خبرگزاری دید
  • Website address:www.didpress.com
  • Server IP:142.44.219.193
  • Site description:خبرگزاری دید

domain name:www.didpress.comValuation

about 5000~500000

domain name:www.didpress.comflow

169

domain name:www.didpress.comGood or bad

Gain and lose. Difficult to Anshun Fierce

website:خبرگزاری دیدWeights

1

website:خبرگزاری دیدIP

142.44.219.193

website:خبرگزاری دیدcontent

خبرگزاریدید {"@context":":\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebSite","@id":":\/\/didpress.com\/#website","url":":\/\/didpress.com\/","name":"\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc\u062f\u06cc\u062f","description":"\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc\u062f\u06cc\u062f\u0622\u06cc\u0646\u0647\u062d\u0642\u0627\u06cc\u0642\u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u0648\u062c\u0647\u0627\u0646","inLangue":"fa-IR","publisher":{"@id":":\/\/didpress.com\/#organization"},"potentialAction":{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":":\/\/didpress.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":"requiredname=search_term_string"}},{"@type":"Organization","@id":":\/\/didpress.com\/#organization","name":"\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc\u062f\u06cc\u062f","url":":\/\/didpress.com\/","logo":{"@type":"ImeObject","@id":":\/\/didpress.com\/#organizationLogo","url":":\/\/didpress.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Didlogo-2.png","width":392,"height":256},"ime":{"@id":":\/\/didpress.com\/#organizationLogo"},"sameAs":[":\/\/twitter.com\/didpress_ency"],"contactPoint":{"@type":"ContactPoint","telephone":"+030","contactType":"CustomerSupport"}},{"@type":"BreadcrumbList","@id":":\/\/didpress.com\/#breadcrumblist","itemListElement":[{"@type":"ListItem","@id":":\/\/didpress.com\/#listItem","position":1,"item":{"@type":"WebPe","@id":":\/\/didpress.com\/","name":"\u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc\u062f\u06cc\u062f\u0622\u06cc\u0646\u0647\u062d\u0642\u0627\u06cc\u0642\u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u0648\u062c\u0647\u0627\u0646","url":":\/\/didpress.com\/"},"nextItem":":\/\/didpress.com\/#listItem"},{"@type":"ListItem","@id":":\/\/didpress.com\/#listItem","position":2,"item":{"@type":"WebPe","@id":":\/\/didpress.com\/","name":"\u0635\u0641\u062d\u0647\u0627\u0635\u0644\u06cc","description":"\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc\u062f\u06cc\u062f\u0622\u06cc\u0646\u0647\u062d\u0642\u0627\u06cc\u0642\u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u0648\u062c\u0647\u0627\u0646","url":":\/\/didpress.com\/"},"previousItem":":\/\/didpress.com\/#listItem"}]},{"@type":"WebPe","@id":":\/\/didpress.com\/#webpe","url":":\/\/didpress.com\/","name":"\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc\u062f\u06cc\u062f","description":"\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc\u062f\u06cc\u062f\u0622\u06cc\u0646\u0647\u062d\u0642\u0627\u06cc\u0642\u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u0648\u062c\u0647\u0627\u0646","inLangue":"fa-IR","isPartOf":{"@id":":\/\/didpress.com\/#website"},"breadcrumb":{"@id":":\/\/didpress.com\/#breadcrumblist"},"datePublished":"2022-04-16T04:46:51+04:30","dateModified":"2022-05-خبرگزاری دید21T11:59:28+04:30"}]} varmi_version='8.19'; varmi_track_user=true; varmi_no_track_reason=''; vardisableStrs=[ 'ga-disable-G-ZWHQVY5SKN', ]; /*Functiontodetectoptedoutusers*/ function__gtTrackerIsOptedOut(){ for(varindex=0;index-1){ returntrue; } } returnfalse; } /*Disabletrackingiftheopt-outcookieexists.*/ if(__gtTrackerIsOptedOut()){ for(varindex=0;indexwindow.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('set','linker',{"domains":["didpress.com"]});gt("js",newDate());gt("set","developer_id.dZTNiMT",true);gt("config","UA-8-1",{"anonymize_ip":true});/**/ document.documentElement.className=document.documentElement.className.replace('no-js','js'); window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(argumentsخبرگزاری دید);}gt('js',newDate());gt('config','G-W2R87QZTVZ');۹میزان۱۴۰۲خبرتازهپوتینبهرهبرانپاکستان:عاملینتروریزمنبایدازمجازاتبگریزندافزایشآمارجانباختگانانفجاردرپاکستانانفجارقویوگلولهباریدرپایتختترکیهرییسی:فلسطینمهمترینشاخصامتاسلامیاست/وحدتسببقوتجهاناسلاممی‌شودسفارتافغانستاندرهندتعطیلشدفضلی:اشرفغنیحاضراستدرانتقالقدرتبهنظامقانونیشرکتکنددانشآموزان:هرگزبهجهلونادانیتسلیمنمی‌شویمبرگزاریکنفرانسوحدتاسلامیدرتهرانانتخاباضطراریهندنسبتبهافغانستانهمزمانبافارمتمسکو؛نشستفرماندهسنتکامبانظامیانارشدکشورهایآسیایمیانهانگلیسیپشتومنوتغییرپوستهخبرگزاریدیدجستجوبرایصفحهاصلیافغانستانجهانسیاستتحلیلتبصرهگزارشتحلیلیدولتفراگیراجتماعحقوقبشرجنگامنیتوحوادثخانوادهگفتگوگزارشترجمهفرهنگوهنراندیشهادبیاتسینماتیاترنقاشیرسامیخطاطیمجسمهسازیصحتورزشچندرسانهایبیشترزنانجوانانکودکانمحیطزیستتماسباماجستجوبرایتغییرپوسته try{if("undefined"!=typeoflocalStore){varheader,mnIsDark=!1,tnIsDark=!1;(header=document.getElementById("theme-header"))&&((header=header.classList).contains("main-n-default-dark")&&(mnIsDark=!0),header.contains("top-n-default-dark")&&(tnIsDark=!0),"dark"==tieSkin?(header.add("main-n-dark","top-n-dark"),header.remove("main-n-light","top-n-light")):"light"==tieSkin&&(mnIsDark||(header.remove("main-n-dark"),header.add("main-n-light")),tnIsDark||(header.remove("top-n-dark"),header.add("top-n-light"))))}}catch(a){console.log(a)} ۵:۰۶ب.ظ۹میزان۱۴۰۲پوتینبهرهبرانپاکستان:عاملینتروریزمنبایدازمجازاتبگریزند۳:۳۸ب.ظ۹میزان۱۴۰۲افزایشآمارجانباختگانانفجاردرپاکستان۱:۵۳ب.ظ۹میزان۱۴۰۲انفجارقویوگلولهباریدرپایتختترکیه۱:۱۵ب.ظ۹میزان۱۴۰۲رییسی:فلسطینمهمترینشاخصامتاسلامیاست/وحدتسببقوتجهاناسلاممی‌شود۱۰:۱۹ق.ظ۹میزان۱۴۰۲سفارتافغانستاندرهندتعطیلشد۱۰:۰۶ق.ظ۹میزان۱۴۰۲فضلی:اشرفغنیحاضراستدرانتقالقدرتبهنظامقانونیشرکتکند۷:۵۱ب.ظ۸میزان۱۴۰۲دانشآموزان:هرگزبهجهلونادانیتسلیمنمی‌شویم۵:۲۷ب.ظ۸میزان۱۴۰۲برگزاریکنفرانسوحدتاسلامیدرتهران۵:۲۴ب.ظ۸میزان۱۴۰۲انتخاباضطراریهندنسبتبهافغانستان۳:۳۸ب.ظ۸میزان۱۴۰۲همزمانبافارمتمسکو؛نشستفرماندهسنتکامبانظامیانارشدکشورهایآسیایمیانه۵:۰۶ب.ظ۹میزان۱۴۰۲پوتینبهرهبرانپاکستان:عاملینتروریزمنبایدازمجازاتبگریزند۳:۳۸ب.ظ۹میزان۱۴۰۲افزایشآمارجانباختگانانفجاردرپاکستان۱:۵۳ب.ظ۹میزان۱۴۰۲انفجارقویوگلولهباریدرپایتختترکیه۱:۱۵ب.ظ۹میزان۱۴۰۲رییسی:فلسطینمهمترینشاخصامتاسلامیاست/وحدتسببقوتجهاناسلاممی‌شود۱۰:۱۹ق.ظ۹میزان۱۴۰۲سفارتافغانستاندرهندتعطیلشد۱۰:۰۶ق.ظ۹میزان۱۴۰۲فضلی:اشرفغنیحاضراستدرانتقالقدرتبهنظامقانونیشرکتکند۷:۵۱ب.ظ۸میزان۱۴۰۲دانشآموزان:هرگزبهجهلونادانیتسلیمنمی‌شویم۵:۲۷ب.ظ۸میزان۱۴۰۲برگزاریکنفرانسوحدتاسلامیدرتهران۵:۲۴ب.ظ۸میزان۱۴۰۲انتخاباضطراریهندنسبتبهافغانستان۳:۳۸ب.ظ۸میزان۱۴۰۲همزمانبافارمتمسکو؛نشستفرماندهسنتکامبانظامیانارشدکشورهایآسیایمیانهتبلیغاتشمادراینجاخبرگزاریدید6(93+)|0(93+)info@didpress.com350X400گزارشهاهمهگزارشمصاحبهآخریناخباردانشآموزان:هرگزبهجهلونادانیتسلیمنمی‌شویمسیداحسانموسوی۷:۵۱ب.ظ۸میزان۱۴۰۲15۶:۱۶ب.ظ۵میزان۱۴۰۲پساز۱۵اگست؛نخستینمرکزآموزشیزبان‌هایخارجیبرایزناندرکابلبازشد۵:۴۰ب.ظ۵میزان۱۴۰۲حمایتازرسانه‌هاسببرشدصنعتگردشگریمی‌شود۵:۲۸ب.ظ۵میزان۱۴۰۲حذفزنانصنعتگردشگریراآسیبجدیمی‌زند۵:۱۹ب.ظ۵میزان۱۴۰۲گردشگریروابطسیاسیوفرهنگیکشورهاراتضمینمی‌کند۸:۳۹ب.ظ۲میزان۱۴۰۲انجمادنقدینگیدربانک‌هاشرکت‌هاراباورشکستگیمواجهکردهاستفیسبوکتحلیل۵:۲۴ب.ظ۸میزان۱۴۰۲20انتخاباضطراریهندنسبتبهافغانستان۱:۵۳ب.ظ۴میزان۱۴۰۲16فارمتمسکو؛نشست‌هایمنطقه‌ایدرسایهشتابپکن۱:۴۶ب.ظ۴میزان۱۴۰۲15دیداربازیگرانمنطقه‌ایدرروسیهوانتظاراتبرآوردهنشده۱۲:۲۹ب.ظ۲۸سنبله۱۴۰۲9تلاشدیپلماتیکچیندرافغانستانچهمعناییبرایثباتمنطقهدارد؟۷:۱۱ب.ظ۲۷سنبله۱۴۰۲17روابطپاکستانوطا-لبان رویلبهتیغ۵:۱۳ب.ظ۲۷سنبله۱۴۰۲24نگاهیبهچنداتفاقمهمدرتحولاتاخیرمنطقهوافغانستانخبرهایمهم۳:۳۸ب.ظ۹میزان۱۴۰۲4افزایشآمارجانباختگانانفجاردرپاکستانخبرگزاریدخبرگزاری دیدید:شمارتلفاتانفجارتروریستیدرمنطقهماستونگایالتبلوچستانپاکستان…۱:۵۳ب.ظ۹میزان۱۴۰۲11انفجارقویوگلولهباریدرپایتختترکیهخبرگزاریدید:گزارش‌هاازترکیهحاکیازانفجارقدرتمندوگلولهباری…۱:۱۵ب.ظ۹میزان۱۴۰۲5رییسی:فلسطینمهمترینشاخصامتاسلامیاست/وحدتسببقوتجهاناسلاممی‌شودخبرگزاریدید:سیدابراهیمرییسیرییسجمهورایراندرافتتاحیهکنفرانسوحدت…۱۰:۱۹ق.ظ۹میزان۱۴۰۲8سفارتافغانستاندرهندتعطیلشدخبرگزاریدید:سفارتافغانستاندرهندگفتهکهبهدلیلعدمحمایت…آبوهواKabulآسمانصاف19x2103;19º-16º18%2.54کیلومتر/ساعت18x2103;ی22x2103;ی23x2103;د24x2103;س25x2103;چپرمخاطبترینهاآخریناخبارافغانستانوشکستامپراتوری؛توقفچنگیزخانمغول(۹)سیداحسانموسوی۵:۰۲ب.ظ۲۷عقرب۱۴۰۰9,533۱۱:۳۹ب.ظ۱۳عقرب۱۴۰۱نتیجهآزمونکانکور۱۴۰۱روزشنبهاعلاممی‌شود۱:۳۷ب.ظ۲۶جوزا۱۴۰۰۱۰واقعیتجالبدرموردتیرانوسوروسرکسکهشایدنمیدانستید۹:۴۴ق.ظ۶جوزا۱۳۹۸نرخارزهایخارجیوافغانیدربازارامروزکابل۱۲:۳۶ق.ظ۳ثور۱۴۰۱خواهرزادهعطامحمدنوردرنبردباطا-لبانکشتهشد۱:۳۵ب.ظ۱۰حوت۱۳۹۶آسمانخراش«عزیزیدُبی»پنجمینساختمانبلندجهانمی‌شودتویترTweetsbydidpress_encyنرخارزهاعکسخبریهمهتصاویرهفتهعکسخبریویدیودولتفراگیرآخریناخبارمخالفتتاجیکستانبابیانیهپایانینشستفارمتمسکوخبرگزاریدید:تاجیکستانبااعلاممخالفتدرموردبیانیهپایانینشستفارمتمسکو،اینبیانیه…بیشتربخوانید»نگرانیروسیهاز«مداخله‌»کشورهایفرامنطقه‌ایدرافغانستانفارمتمسکوباتاکیدبرتشکیلحکومتفراگیر،تامینحقوقزنانومبارزهباتروریزمپایانیافتفارمتمسکو؛کاظمیقمی:نظاممشروعوهمه‌پذیرتوسعهراتضمینمی‌کندمقامایرانی:تاریخافغانستانگواهاستکهحاکمیتیکقومسببدرگیریشدهاستشورایمقاومتملیدرپیوندبهنشستمسکو:بحرانافغانستانبدونحضورهمهطرف‌هاحلنمی‌شودهند:اولویتماتشکیلدولتینمایندهوفراگیردرافغانستاناستپوتینبهرهبرانپاکستان:عاملینتروریزمنبایدازمجازاتبگریزند۵:۰۶ب.ظ۹میزان۱۴۰۲افزایشآمارجانباختگانانفجاردرپاکستان۳:۳۸ب.ظ۹میزان۱۴۰۲خبرگــزاریدیـــدصاحبامتیاز:سیدعلی‌رضامحمودیمدیرمسئول:ظاهرشکوهمندهمکاران:سیدطاهرمجابرسولشهزادفاطمهشیرزیتماسباخبرگزاریدید:ای‌میل:Info@didpress.comموبایل:0(93+)تیلفن:6(93+)2021©تمامیحقوقمطالبمتعلقبهخبرگزاریدیدمی‌باشد.آخریناخبارافغانستانجهانخبرهایمهمتماسبامادکمهبازگشتبهبالابستنجستجوبرای: if('loading'inHTMLImeElement.prototype){ document.querySelectorAll('[data-src]').forEach(function(img){ img.src=img.dataset.src; img.removeAttribute('data-src'); }); } بستنجستجوبرایبستنجستجوبرای/**//**/ !function(t){"usestrict";t.loadCSS||(t.loadCSS=function(){});vare=loadCSS.relpreload={};if(e.support=function(){vare;try{e=t.document.createElement("link").relList.supports("preload")}catch(t){e=!1}returnfunction(){returne}}(),e.bindMediaToggle=function(t){vare=t.media||"all";functiona(){t.addEventListener?t.removeEventListener("load",a):t.attachEvent&&t.detachEvent("onload",a),t.setAttribute("onload",null),t.media=e}t.addEventListener?t.addEventListener("load",a):t.attachEvent&&t.attachEvent("onload",a),setTimeout(function(){t.rel="stylesheet",t.media="onlyx"}),setTimeout(a,3e3)},e.poly=function(){if(!e.support())for(vara=t.document.getElementsByTName("link"),n=0;n

Site:خبرگزاری دیدReport

If there is a violation of the site, please click ReportReport

Recommended information