خبرگزاری دید - Afghanistan - English-speaking world catalog

خبرگزاری دید

  • 2021-12-31Collection date
  • 2022-02-15Updated
خبرگزاری دید
  • Website address:www.didpress.com
  • Server IP:142.44.219.193
  • Site description:خبرگزاری دید

domain name:www.didpress.comValuation

about 5000~500000

domain name:www.didpress.comflow

146

domain name:www.didpress.comGood or bad

Gain and lose. Difficult to Anshun Fierce

website:خبرگزاری دیدWeights

1

website:خبرگزاری دیدIP

142.44.219.193

website:خبرگزاری دیدcontent

خبرگزاریدید {"@context":":\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebSite","@id":":\/\/didpress.com\/#website","url":":\/\/didpress.com\/","name":"\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc\u062f\u06cc\u062f","description":"\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc\u062f\u06cc\u062f\u0622\u06cc\u0646\u0647\u062d\u0642\u0627\u06cc\u0642\u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u0648\u062c\u0647\u0627\u0646","inLangue":"fa-IR","publisher":{"@id":":\/\/didpress.com\/#organization"},"potentialAction":{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":":\/\/didpress.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":"requiredname=search_term_string"}},{"@type":"Organization","@id":":\/\/didpress.com\/#organization","name":"\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc\u062f\u06cc\u062f","url":":\/\/didpress.com\/","logo":{"@type":"ImeObject","@id":":\/\/didpress.com\/#organizationLogo","url":":\/\/didpress.com\/wp-content\/uploads\/2022\/04\/Didlogo-2.png","width":392,"height":256},"ime":{"@id":":\/\/didpress.com\/#organizationLogo"},"sameAs":[":\/\/twitter.com\/didpress_ency"],"contactPoint":{"@type":"ContactPoint","telephone":"+030","contactType":"CustomerSupport"}},{"@type":"BreadcrumbList","@id":":\/\/didpress.com\/#breadcrumblist","itemListElement":[{"@type":"ListItem","@id":":\/\/didpress.com\/#listItem","position":1,"item":{"@type":"WebPe","@id":":\/\/didpress.com\/","name":"\u062e\u0627\u0646\u0647","description":"\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc\u062f\u06cc\u062f\u0622\u06cc\u0646\u0647\u062d\u0642\u0627\u06cc\u0642\u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u0648\u062c\u0647\u0627\u0646","url":":\/\/didpress.com\/"},"nextItem":":\/\/didpress.com\/#listItem"},{"@type":"ListItem","@id":":\/\/didpress.com\/#listItem","position":2,"item":{"@type":"WebPe","@id":":\/\/didpress.com\/","name":"\u0635\u0641\u062d\u0647\u0627\u0635\u0644\u06cc","description":"\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc\u062f\u06cc\u062f\u0622\u06cc\u0646\u0647\u062d\u0642\u0627\u06cc\u0642\u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u0648\u062c\u0647\u0627\u0646","url":":\/\/didpress.com\/"},"previousItem":":\/\/didpress.com\/#listItem"}]},{"@type":"WebPe","@id":":\/\/didpress.com\/#webpe","url":":\/\/didpress.com\/","name":"\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc\u062f\u06cc\u062f","description":"\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc\u062f\u06cc\u062f\u0622\u06cc\u0646\u0647\u062d\u0642\u0627\u06cc\u0642\u0627\u0641\u063a\u0627\u0646\u0633\u062a\u0627\u0646\u0648\u062c\u0647\u0627\u0646","inLangue":"fa-IR","isPartOf":{"@id":":\/\/didpress.com\/#website"},"breadcrumb":{"@id":":\/\/didpress.com\/#breadcrumblist"},"datePublished":"2022-04-16T04:46:51+04:30","dateModified":"2022-05-21T11:59:28+04:30"}]} varmi_version='8.5.0'; varmi_track_user=true; varmi_no_track_reason=''; vardisableStrs=[ 'ga-disable-G-ZWHQVY5SKN', ]; /*Functiontodetectoptedoutusers*/ function__gtTrackerIsOptedOut(){ for(vaخبرگزاری دیدrindex=0;index-1){ returntrue; } } returnfalse; } /*Disabletrackingiftheopt-outcookieexists.*/ if(__gtTrackerIsOptedOut()){ for(varindex=0;indexwindow.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('set','linker',{"domains":["didpress.com"]});gt("js",newDate());gt("set","developer_id.dZTNiMT",true);gt("config","UA-8-1",{"anonymize_ip":true});/**/ document.documentElement.className=document.documentElement.className.replace('no-js','js'); window.dataLayer=window.dataLayer||[];functiongt(){dataLayer.push(arguments);}gt('js',newDate());gt('config','G-W2R87QZTVZ');۲۰جوزا۱۴۰۲خبرتازهرایزنیرهبرانایتالیاوازبیکستاندربارهافغانستانمسئولیتحملهبرمراسمفاتحهرادربدخشانگروهداعشپذیرفتشورایامنیت:تهدیدتروریزمدرافغانستانومنطقهروندصعودیداردروندتخلیه؛کاناداازاتحادیهاروپادرخواستکمککردرسانه‌هایپاکستانیمدعیکشتهشدنرهبرشاخهخراسانداعشدرکنرشده‌اندتحولاتمنطقه؛رایزنیتیلفونینخست‌وزیرهندوولیعهدعربستانرایزنیوزیرمعادنوپترولیمبامقامچینیدربارهاستخراجچاهنفتقشقریسخنگویگوترش:منعفعالیتآموزشیموسساتخارجیدرافغانستانقابلنگرانیاستوزیرخارجههند:تمرکزمادرافغانستانرویمسایلسیاسینیستحقانیدرمزارشریفبابرخیمقاماتدیدارکردانگلیسیپشتومنوتغییرپوستهخبرگزاریدیدجستجوبرایصفحهاصلیافغانستانجهانسیاستتحلیلتبصرهگزارشتحلیلیدولتفراگیراجتماعحقوقبشرجنگامنیتوحوادثخانوادهگفتگوگزارشترجمهفرهنگوهنراندیشهادبیاتسینماتیاترنقاشیرسامیخطاطیمجسمهسازیصحتورزشچندرسانهایبیشترزنانجوانانکودکانمحیطزیستتماسباماجستجوبرایتغییرپوسته try{if("undefined"!=typeoflocalStore){varheader,mnIsDark=!1,tnIsDark=!1;(header=document.getElementById("theme-header"))&&((header=header.classList).contains("main-n-default-dark")&&(mnIsDark=!0),header.contains("top-n-default-dark")&&(tnIsDark=!0),"dark"==tieSkin?(header.add("main-n-dark","top-n-dark"),header.remove("main-n-light","top-n-light")):"light"==tieSkin&&(mnIsDark||(header.remove("main-n-dark"),header.add("main-n-light")),tnIsDark||(header.remove("top-n-dark"),header.add("top-n-light"))))}}catch(a){console.log(a)} ۵:۱۹ق.ظ۲۰جوزا۱۴۰۲رایزنیرهبرانایتالیاوازبیکستاندربارهافغانستان۵:۱۳ق.ظ۲۰جوزا۱۴۰۲مسئولیتحملهبرمراسمفاتحهرادربدخشانخبرگزاری دیدگروهداعشپذیرفت۴:۴۵ق.ظ۲۰جوزا۱۴۰۲شورایامنیت:تهدیدتروریزمدرافغانستانومنطقهروندصعودیدارد۴:۱۸ق.ظ۲۰جوزا۱۴۰۲روندتخلیه؛کاناداازاتحادیهاروپادرخواستکمککرد۲:۰۳ب.ظ۱۹جوزا۱۴۰۲رسانه‌هایپاکستانیمدعیکشتهشدنرهبرشاخهخراسانداعشدرکنرشده‌اند۱:۲۵ب.ظ۱۹جوزا۱۴۰۲تحولاتمنطقه؛رایزنیتیلفونینخست‌وزیرهندوولیعهدعربستان۱۲:۵۹ب.ظ۱۹جوزا۱۴۰۲رایزنیوزیرمعادنوپترولیمبامقامچینیدربارهاستخراجچاهنفتقشقری۱۲:۲۹ب.ظ۱۹جوزا۱۴۰۲سخنگویگوترش:منعفعالیتآموزشیموسساتخارجیدرافغانستانقابلنگرانیاست۶:۳۵ب.ظ۱۸جوزا۱۴۰۲وزیرخارجههند:تمرکزمادرافغانستانرویمسایلسیاسینیست۶:۱۸ب.ظ۱۸جوزا۱۴۰۲حقانیدرمزارشریفبابرخیمقاماتدیدارکرد۵:۱۹ق.ظ۲۰جوزا۱۴۰۲رایزنیرهبرانایتالیاوازبیکستاندربارهافغانستان۵:۱۳ق.ظ۲۰جوزا۱۴۰۲مسئولیتحملهبرمراسمفاتحهرادربدخشانگروهداعشپذیرفت۴:۴۵ق.ظ۲۰جوزا۱۴۰۲شورایامنیت:تهدیدتروریزمدرافغانستانومنطقهروندصعودیدارد۴:۱۸ق.ظ۲۰جوزا۱۴۰۲روندتخلیه؛کاناداازاتحادیهاروپادرخواستکمککرد۲:۰۳ب.ظ۱۹جوزا۱۴۰۲رسانه‌هایپاکستانیمدعیکشتهشدنرهبرشاخهخراسانداعشدرکنرشده‌اند۱:۲۵ب.ظ۱۹جوزا۱۴۰۲تحولاتمنطقه؛رایزنیتیلفونینخست‌وزیرهندوولیعهدعربستان۱۲:۵۹ب.ظ۱۹جوزا۱۴۰۲رایزنیوزیرمعادنوپترولیمبامقامچینیدربارهاستخراجچاهنفتقشقری۱۲:۲۹ب.ظ۱۹جوزا۱۴۰۲سخنگویگوترش:منعفعالیتآموزشیموسساتخارجیدرافغانستانقابلنگرخبرگزاری دیدانیاست۶:۳۵ب.ظ۱۸جوزا۱۴۰۲وزیرخارجههند:تمرکزمادرافغانستانرویمسایلسیاسینیست۶:۱۸ب.ظ۱۸جوزا۱۴۰۲حقانیدرمزارشریفبابرخیمقاماتدیدارکردتبلیغاتشمادراینجاخبرگزاریدید6(93+)|0(93+)info@didpress.com350X400گزارشهاهمهگزارشمصاحبهآخریناخباردرنشستعلمیفرهنگیمطرحشد؛علومدینیبروزوپاسخگویجوانانباشدسیداحسانموسوی۷:۵۰ق.ظ۱۴جوزا۱۴۰۲26۴:۲۱ق.ظ۹جوزا۱۴۰۲ایجادکمیسیونبررسی«حقابههیرمند»؛کارشناسان:دیپلماسیتنهاگزینهاست۱۲:۳۶ب.ظ۸جوزا۱۴۰۲نمایشگاه«لاین‌آرت»برایآشناییجوانانبانقاشیورسامیدرکابلبرگزارشد۱۰:۱۵ق.ظ۷جوزا۱۴۰۲استفادهبی‌رویهازآب‌هایزیرزمینی؛ولایاتشمالیدرخطرکویریشدناست۱۲:۱۱ب.ظ۲۷ثور۱۴۰۲گشایشیککتابخانه؛مرتضوی:درگیرفقراقتصادیوفرهنگیهستیم!۲:۲۶ب.ظ۲۵ثور۱۴۰۲باربریهواییوزمینیمی‌تواندافغانستانراباآسیایمرکزیوصلکندفیسبوکتحلیل۵:۴۶ق.ظ۱۷جوزا۱۴۰۲14(بدونعنوان)۷:۳۵ق.ظ۱۴جوزا۱۴۰۲14وضعیتافغانستان؛نقشازبیکستانواتحادیهاروپاچیست!۸:۰۵ق.ظ۱۱جوزا۱۴۰۲12چامسکی:اروپازیراثرسیاستامریکاافولراتجربهخواهدکرد۹:۰۷ق.ظ۱۰جوزا۱۴۰۲9راه‌حلبحرانافغانستان؛واکنشمنسجموهماهنگجهان(٢/آخر)۶:۲۷ق.ظ۳جوزا۱۴۰۲27چگونهافغانستانبهطرحکمربندوجادهچینپیوست؟۸:۵۶ق.ظ۳۱ثور۱۴۰۲25سازمانمللوافغانستان:توازنناآرامخبرهایمهم۵:۳۹ب.ظ۱۸جوزا۱۴۰۲11امیرقطردرادامهسفرهابهآسیایمرکزیبارییسجمهورتاجیکستان ملاقاتکردخبرگزاریدید:امیرقطردرادامهسفرشبهآسیایمرکزیبارییس…۷:۰۵ق.ظ۱۵جوزا۱۴۰۲30مهاجرانپاکستانیازمناطقمرزیبهنقاطدیگرکشورانتقالدادهمی‌شودخبرگزاریدید:درپاسخبهنگرانی‌هایامنیتیپاکستان،قراراستمهاجرانپاکستانی…۶:۴۰ق.ظ۱۵جوزا۱۴۰۲14پاکستان:پسازتسلیمیتی‌تی‌پیباآن‌هامذاکرهمی‌کنیمخبرگزاریدید:منابعیدرحکومتپاکستاناعلانکردهکهاگرطا-لبانپاکستانی…۱۰:۴۹ق.ظ۱۳جوزا۱۴۰۲13اتحادیهاروپا:نبایدتروریزمدرافغانستانلانه‌سازیکندخبرگزاریدید:رییسشورایاروپادردیداربارییسجمهورقرقیزستانگفته…آبوهواKabulآسمانصاف27x2103;31º-22º14%1.39کیلومتر/ساعت31x2103;ش31x2103;ش31x2103;ی31x2103;د32x2103;سپرمخاطبترینهاآخریناخبارافغانستانوشکستامپراتوری؛توقفچنگیزخانمغول(۹)سیداحسانموسوی۱۲:۳۲ب.ظ۲۷عقرب۱۴۰۰6,948۷:۰۹ب.ظ۱۳عقرب۱۴۰۱نتیجهآزمونکانکور۱۴۰۱روزشنبهاعلاممی‌شود۹:۰۷ق.ظ۲۶جوزا۱۴۰۰۱۰واقعیتجالبدرموردتیرانوسوروسرکسکهشایدنمیدانستید۵:۱۴ق.ظ۶جوزا۱۳۹۸نرخارزهایخارجیوافغانیدربازارامروزکابل۸:۰۶ب.ظ۲ثور۱۴۰۱خواهرزادهعطامحمدنوردرنبردباطا-لبانکشتهشد۶:۵۶ق.ظ۲۸عقرب۱۳۹۶پیشگویینوستراداموس:خاورمیانهشاهدجنگبزرگیخواهدبودتویترTweetsbydidpress_encyنرخارزهاعکسخبریهمهتصاویرهفتهعکسخبریویدیودولتفراگیرآخریناخبارتاکیدبرایجاددولتفراگیردرافغانستاندربیانیهمشترکاتحادیهاروپا-آسیایمرکزیخبرگزاریدید:نمایندگانویژهاتحادیهاروپاوآسیایمرکزیدرنشستیبامحوریتوضعیتافغانستان…بیشتربخوانید»‌ابراهیمرییسی:دولتفراگیروتامینحقوقزناندرافغانستاننیازاساسیاستتاکیدگروه-٧برتشکیلدولتفراگیروتامینحقوقبشردرافغانستانتاکیدایرانوهندبرتشکیلحکومتفراگیرمعناداردرافغانستانرییسجمهورایرانبرتشکیلحکومتفراگیرباحضورهمهاقوامومذاهبافغانستانتاکیدکردروسیه:تاتشکیلدولتفراگیردرافغانستانراهدرازیدرپیشاستپیشنهاد٤ماده‌ایچیندرموردافغانستانرایزنیرهبرانایتالیاوازبیکستاندربارهافغانستان۵:۱۹ق.ظ۲۰جوزا۱۴۰۲مسئولیتحملهبرمراسمفاتحهرادربدخشانگروهداعشپذیرفت۵:۱۳ق.ظ۲۰جوزا۱۴۰۲خبرگــزاریدیـــدصاحبامتیاز:سیدعلی‌رضامحمودیمدیرمسئول:ظاهرشکوهمندسردبیرخبرومسئولانگلیسی:سیدطاهرمجابمدیرسایتوشبکه‌هایاجتماعی:سیداحسانموسویمسئولروابطعامهوبازاریابی:سیدابوعلیتوکلی‌زادهگزارشگران:روحالله،سیدرسولشهزاد،سیدمرتضیمحمودی،سیدزمانساداتتماسباخبرگزاریدید:ای‌میل:Info@didpress.comموبایل:0(93+)تیلفن:6(93+)2021©تمامیحقوقمطالبمتعلقبهخبرگزاریدیدمی‌باشد.آخریناخبارافغانستانجهانخبرهایمهمتماسبامادکمهبازگشتبهبالابستنجستجوبرای: if('loading'inHTMLImeElement.prototype){ document.querySelectorAll('[data-src]').forEach(function(img){ img.src=img.dataset.src; img.removeAttribute('data-src'); }); } بستنجستجوبرایبستنجستجوبرای/**//**/ !function(t){"usestrict";t.loadCSS||(t.loadCSS=function(){});vare=loadCSS.relpreload={};if(e.support=function(){vare;try{e=t.document.createElement("link").relList.supports("preload")}catch(t){e=!1}returnfunction(){returne}}(),e.bindMediaToggle=function(t){vare=t.media||"all";functiona(){t.addEventListener?t.removeEventListener("load",a):t.attachEvent&&t.detachEvent("onload",a),t.setAttribute("onload",null),t.media=e}t.addEventListener?t.addEventListener("load",a):t.attachEvent&&t.attachEvent("onload",a),setTimeout(function(){t.rel="stylesheet",t.media="onlyx"}),setTimeout(a,3e3)},e.poly=function(){if(!e.support())for(vara=t.document.getElementsByTName("link"),n=0;n

Site:خبرگزاری دیدReport

If there is a violation of the site, please click ReportReport